Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 22 juni 2022

Grästorps kommun betalar självrisk till översvämningsdrabbade

Kommunfullmäktige beslutade på sitt sista sammanträde innan sommaruppehållet att Grästorps kommun ska kompensera självrisken för dem vars fastigheter skadades vid översvämningen sommaren 2021.

Den 17 augusti 2021 regnade det 123,6 mm under 18 timmar i Grästorps kommun, och stora delar av tätorten stod under vatten. Personal från teknisk verksamhet arbetade intensivt med att mildra skadorna från översvämningen där bland annat Nya Centralskolan, Kulturhuset och Räddningsstationen fick skador av vattnet. Flera privata fastighetsägare drabbades av källaröversvämningar, där vatten trycktes upp i bottenplattan och trängde in genom golvbrunnar och andra avloppsenheter.

Skyfallet 2021 är inte det första som drabbat Grästorp. Redan 2014 regnade det så mycket att flera fastigheter skadades, vilket ledde till utdragna och kostsamma processer angående privata fastighetsägares försäkringsärenden för skador orsakade av översvämningarna.

Den här gången har kommunen valt att göra på annat sätt, och därför föreslog kommunstyrelsen kommunfullmäktige att godkänna förslaget om att Grästorps kommun ska betala kompensation för självrisk till de fastighetsägare inom Grästorps allmänna verksamhetsområden för VA som drabbats av översvämningen den 17 augusti 2021.

Beloppet ska verifieras av försäkringsbolaget, och utredningen som ligger till grund för försäkringsbolagets bedömning ska lämnas in till kommunen.

”Det här ska ses som good will, och inte ett skadestånd, eller att kommunen tar på sig någon skuld i vad som hänt, men vi vill inte processa mot våra egna invånare.”, säger Kent Larsson (M), kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Grästorp.

Systemet med spillvatten och dagvatten är så komplext att felkopplade fastigheter kan orsaka översvämning i andra fastigheter. Är stuprör felkopplade och exempelvis anslutna till spillvattenledningen innebär det att ledningen blir överlastad, och är ledningen överlastad finns det risk att spillvatten tränger upp i fastigheter och orsakar stora skador.

"Vi vet att det finns ett antal fastigheter som ligger felkopplade på VA-systemet, och vi håller på att utreda vilka det är. Men det är ett detektivarbete att leta sig fram steg för steg för att hitta var det är felkopplat", fortsätter Kent Larsson.

Åtta miljoner om året

Grästorps kommun håller sedan flera år på att byta ut och att laga ledningsnätet, men då det rör sig om flera mil nedgrävda ledningar är det ett arbete som tar tid. Dessutom är ledningarna bara en del av arbetet.

”Vi kommer behöva jobba med diken, med fördröjningsmagasin och dammar, och vi måste tänka nytt för att skapa ett regntåligt samhälle. Åtta miljoner kronor per år är avsatta för att åtgärda ledningsnätet, och nu förstärker vi med en VA-ingenjör som kommer att arbeta fokuserat med att utreda, förbättra och räkna på ledningsnätet.” säger Sophia Vikström, kommundirektör.

Kommunen har också gjort en skyfallsutredning och antagit en handlingsplan med både akuta och långsiktiga åtgärder. På de fastigheter som drabbats hårdast vid översvämningarna monteras nu backventiler för att motverka att spillvattnet kommer in i husen. Samtidigt arbetar man med att få bättre avrinning av dagvattnet till Mjölån och Nossan för att minska trycket i dagvattensystemet.

Informationsmöte ikväll

Ikväll, onsdag, klockan 18.30 hålls ett informationsmöte i konserthuset angående handlingsplanen och skyfallsutredningen.