Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 10 oktober 2022

Nästa etapp för Brännebacka Västra

Nu har förfrågningsunderlaget publicerats för den strategiska partneringentreprenaden för exploatering av Brännebacka Västra, och byggandet av Grästorps nya bostadsområde kan gå in i nästa fas.

I uppdraget ingår utbyggnad av infrastruktur, till exempel vatten och avlopp, schakt för el och fiber, utbyggnad av gator samt gång- och cykelvägar och iordningsställande av allmän platsmark.

Exakt vad som ska utföras kommer att utredas och diskuteras under den första fasen, det som kallas fas 0. Då arbetar kommunens projektgrupp tillsammans med den vinnande entreprenören med det övergripande arbetet, så som budget och målarbete. I nästa fas utförs planerings-, projekterings- och kalkylarbete och först under sista fasen är det dags att sätta spaden i marken.

"Med ett partnerupplägg arbetar man tillsammans, nästan som i ett bolag. Det är ett smidigt sätt att arbeta med entreprenören där man tar ett gemensamt ansvar för kostnad och utförande, och vi som beställare ges maximalt med inflytande i alla faser." säger Stefan Jansson, samhällsbyggnadschef i Grästorps kommun.

Kommunens projektgrupp för upphandlingen består av samhällsbyggnadschef Stefan Jansson, samhällsplanerare Adam Blomster och driftschef Magnus Werneholm. De har tillsammans tagit fram förfrågningsunderlaget som nu publiceras.

"Från att ha varit med i planeringsprocessen och fått detaljplanen lagakraftvunnen så ska det bli otroligt kul att nu få gå in i nästa fas och genomföra byggnationen", säger Adam Blomster, samhällsplanerare.

Anbudsgivarna har fram till den 14 november på sig att lämna in anbud.

Om Brännebacka Västra

Brännebacka Västra är Grästorps nyaste bostadsområde, och ligger på väster sida av väg 2544, Trökörnavägen. Bostadsområdet byggs i tre etapper med både radhus, parhus och villor, samt flerbostadshus i 4-5 våningar. Stort fokus kommer att läggas på naturvärden för att knyta samman området med den natursköna omgivningen. Nya gång- och cykelvägar gör det enkelt att snabbt ta sig in till tätorten; till skola, resecentrum och fritidsaktiviteter.