Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 2 november 2022

Nu inleds arbetet med förbifart Grästorp

November 2022 markerar byggstart för det som ska bli förbifart Grästorp. Arbetet kommer att pågå under dryga 1,5 år.

Trafikverket kommer i mitten av november påbörja produktionen för projekt Väg 47/Östra vägen, åtgärder förbifart Grästorp tillsammans med Svevia. Detta kommer innebära begränsad framkomlighet då ett körfält kommer stängas av etappvis samt trafikanordningar kommer användas för att sänka hastighet förbi där arbeten pågår. Trafiken kommer dock inte ledas om till andra vägar.

Projektet Väg 47/Östra vägen, åtgärder förbifart Grästorp ska utföras för att minska den tunga trafiken igenom Grästorps kärna då den idag orsakar stora problem för de boende i tätorten. Det handlar om buller, avgaser och vibrationer men också om barriäreffekter och otrygga miljöer för oskyddade trafikanter. Den tunga trafiken ska därför ledas om till väg 2561 (Östra vägen), som kommer bli en ny sträckning av väg 47. Nuvarande väg 47 som går genom Grästorps kärna kommer överlåtas till kommunen.

Trafikverket kommer tillsammans med Svevia utföra ett antal punktinsatser på väg 2561 (Östra vägen). Det finns behov att öka kapaciteten och framkomligheten, öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna samt att minimera bullerproblem som kan uppstå med ökade transporter på vägen. Du som bor i närheten kan komma att störas av buller från arbetet och framkomligheten på vägen kommer att variera under arbetets gång. Trafikverket och Svevia kommer arbeta etappvis längs väg 2561 (Östra vägen), men planen är att det ska gå att ta sig förbi arbetsområdet under hela byggtiden.

Arbetet påbörjas där den södra cirkulationen och det fria högersvängfältet ska byggas (där väg 2561 går ut på väg 47). Det kommer att börjas med markvegetationsavtagning och sprängningsarbeten i mitten av november och sedan fortsätter arbetet med uppbyggnad av södra cirkulationen. Samtidigt som detta arbete pågår kommer arbete med avvattningsåtgärder och uppbyggnad av bullerskyddsskärmar påbörjas i början av år 2023.

”Det är jättepositivt att arbetet med förbifart Grästorp äntligen kommer igång, det här har vi arbetat länge för – ända sedan beslutet fattades 2014. Det kommer att bli ett stort lyft för Grästorp att slippa de stora lastbilarna på gatan genom centrum”, säger Kent Larsson (M), kommunalråd i Grästorps kommun.

När förbifart Grästorp är färdig kommer ansvaret för väghållningen på Södergatan att övergå till Grästorps kommun.

Ritning över cirkulationsplats södra.

Tidplan

Nedan följer en grov tidplan på arbetet.

  • Cirulation söder, södra passagen: november 22 - juli 23
  • Bullerskyddsskärmar, Gabionmur: januari 23 - oktober 23
  • Avvattning sektion 1/150--2/400: februar 23 - oktober 23
  • Busshållplatser: oktober 23
  • Beläggning: juni, augusti, oktober 23
  • GC bro: september 23, januari - april 24
  • GC väg: oktober 23, maj 24
  • Cirkulation norr: oktober 23 - maj 24
Karta över åtgärdspunkter för förbifart Grästorp.

Byggnationen av Väg 47/Östravägen, åtgärder förbifart Grästorp kommer pågå under drygt 1,5 år, till sommaren 2024. Det sista som kommer byggas färdigt är bron över Mjölån (4) och den norra cirkulationen (3), där väg 2561 går ut på väg 44.