Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 8 mars 2023

Framtidsresan ska verka för jämlika val och möjligheter

Att ge barn och elever ökad valkompetens är ett av bildningsverksamhetens många uppdrag. Det görs bland annat inom ramen för utvecklingsarbetet kallat Framtidsresan, lett av rektorer och studie- och yrkesvägledare Åsa Malmgren.

"Det är jätteviktigt att vi börjar arbeta med det här redan i förskolan, att vi visar barnen att de är fria att välja yrkesbana utifrån sina intressen och inte utifrån sitt kön. Redan när barnen är mellan fem och sju år så har tankesättet kring vad barnet ser som möjligt utifrån sitt kön satt sig", säger Åsa Malmgren, studie- och yrkesvägledare i Grästorp.

Arbetet med Framtidsresan är ett uppdrag som rör hela bildningsverksamheten, och nu arbetar en utvecklingsgrupp med förskollärare, lärare, studie- och yrkesvägledare och rektorer för att ta fram en nulägesrapport. Genom att låta alla team i bildningsverksamheten diskutera och besvara ett antal inventeringsfrågor och därefter analysera svaren kommer de att kunna se hur de bäst ska arbeta vidare med den breda studie- och yrkesvägledningen i undervisningen. Enligt läroplanerna har bildningsverksamheten i uppdrag att arbeta kompensatoriskt i syfte att skapa mer jämlika villkor.

Att utveckla valkompetens och förstå möjligheter med utbildnings- och yrkesval är viktigt på flera plan, bland annat då medellivslängd är kopplat till utbildningsnivå, och inte minst med tanke på framtidens utmaning med kompetensförsörjning. Att vara välinformerad och kunna göra väl underbyggda val är något som alla vinner på, både individen och samhället.

Inom Framtidsresan arbetar bildningsverksamheten också med att tydligt koppla undervisningen till elevernas framtidsresa och till omvärlden. På så sätt hoppas man att det även kan leda till ökad motivation för skolarbetet. 

"Vi vill stötta våra barn och unga att få syn på alla valmöjligheter de har och hjälpa dem till ett väl underbyggt gymnasieval oavsett kön, kulturell eller social bakgrund, helt enkelt", avslutar Åsa.