Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 9 februari 2024

Granskning av Grästorps översiktsplan, ÖP2045

Hur ska Grästorp bebyggas och utvecklas i framtiden? Förslaget på Grästorps kommuns nya översiktsplan, ÖP2045, har legat ute på samråd under oktober-november 2023. Nu är det dags för granskning, och det finns återigen möjlighet att lämna synpunkter på översiktsplanen.

Nu läggs ÖP2045 ut på granskning

Under samrådstiden lämnades synpunkter in av företag, organisationer, föreningar, privatpersoner, kommuner och myndigheter. Synpunkterna har sammanställts och planförslaget har justerats därefter i de fall det bedömts relevant. Nu har kommunstyrelsen godkänt planförslaget vilket innebär att ÖP2045 läggs ut på granskning i två månader.

"Vi vill tacka alla som lämnat in synpunkter och förslag på översiktsplanen; grannkommuner, medborgare, föreningar, företag och myndigheter. Tack till alla som tagit del av den och som läser och som tycker till. Flera av synpunkterna har fått oss att tänka ett extra varv och öppnat ögonen för sådant vi inte sett innan." säger Robert Fransson, kommunalråd och KSO.

"Det är otroligt viktigt med medborgardialogen i en sån här process. I granskningsförslaget har vi bland annat minskat andelen ianspråktagen jordbruksmark från 1% till 0,7%. Nu är markanvändningen mycket mer väl sammanhållen, och man använder marken till det den är bäst till. Detta är tack vare att markägare hört av sig och gjort oss uppmärksamma på bland annat kvaliteten på jordbruksmark. Allas åsikter behövs för att få med så många perspektiv som möjligt," säger Maria Toll, kommunalråd och 1:a vice KSO.

"Utmaningarna vi mött under arbetets gång handlar om att vi är många som är intresserade av marken i Grästorps kommun. Försvarsmaktens riksintressen, Länsstyrelsens influensområden, och givetvis den värdefulla jordbruksmarken gör arbetet med en översiktsplan komplext och utmanande, men vi är mycket nöjda och trygga i förslaget som vi nu lägger ut på granskning", avslutar Robert Fransson.

Till granskningshandlingen biläggs en hållbarhetsbedömning där ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser av planförslaget beskrivs, samt en samrådsredogörelse där de inskickade synpunkterna redogörs för och besvaras.

Under granskningsperioden, den 10 februari - 10 april, finns det återigen möjlighet att skriftligen lämna synpunkter på planhandlingarna, både digitalt och via brev.

Efter granskningen görs en sista revidering av planförslaget innan det kan antas i kommunfullmäktige.

Tanken är att översiktsplanen ska antas till sommaren 2024.

Var kan jag ta del av ÖP2045?

All information om hur och var du läser granskningsförslaget samt allt bifogat material hittar du på vår hemsida.

Länk till sidan för ÖP2045.