Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 7 juli 2021

Intresseanmälan öppnar för nya industritomter på Västölet

Kommunstyrelsen har beslutat att ge möjlighet att anmäla intresse för industritomter på Västölet, inom del av Grästorp 15:1, område i bifogad kartskiss.

Marken vid Västölet lämpar sig väl för industritomter/verksamhetstomter och planen är att sälja dessa om rätt förutsättningar är uppfyllda och tillstånd ges från andra berörda myndigheter. Därför tar kommunen nu, i ett tidigt skede, emot intresseanmälningar från de som är intresserade av att köpa marken och etablera verksamhet här. Därefter kommer direktanvisning ske till den/de med bäst lämpade förslaget. Tomtmarken värderas i ett senare skede i processen då ett marknadsvärde tas fram för marken. I detta skede kommer också tomtindelningen att planeras.

De som är intresserade ska inkomma med en skriftlig anmälan om intresse senast 15 september 2021 och i den anmälan ska det anges hur stor yta som behövs samt hur stora byggnader som önskas och till vilken byggnadshöjd. Behov av VA samt elförsörjning behöver också anges samt hur stor ökad trafikmängd inklusive transporter som beräknas till och från verksamheten. Viktigt även att ange vilken typ av verksamhet som ska bedrivas och hur många arbetstillfällen som tillkommer samt vilken övrig samhällsnytta denna etablering medför.

Slutligt beslut om markanvisning fattas av kommunstyrelsen enligt riktlinjer för försäljning av industritomter/verksamhetsmark.

Tomtmarken kommer efter beslut att markanvisas och överlåts av kommunstyrelsen till det företag som är bäst lämpat, under förutsättning att erforderliga beslut fattas av berörda myndigheter. De myndigheter som är berörda är Miljö- och byggnämnden, Trafikverket, Länsstyrelsen och Lantmäteriet.

Ansökan om förhandsbesked betalas av köparen. Byggnation ska påbörjas inom två år från förvärvet.

Intresseanmälan lämnas till kommun@grastorp.se

För mer information om industrimark och lokaler klicka här. Öppnas i nytt fönster.