Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 29 augusti 2022

Lokal handlingsplan för suicidprevention

Sofia Engström, folkhälsostrateg i Grästorps kommun, Linda Hurtig, samordnare Familjehuset Agera i Grästorps kommun

Under vårterminen har Sofia Engström, folkhälsostrateg, och Linda Hurtig, samordnare Familjehuset Agera fått i uppdrag att ta fram en lokal handlingsplan för arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention.

Kommunstyrelsen antog den länsgemensamma riktlinjen för suicidprevention under 2020. Sedan dess finns en rekommendation att varje kommun i regionen ska ta fram en lokal handlingsplan som tar vara på civilsamhällets aktörer, till exempel föreningsliv, polis, kyrkan och trafikverket. I Skaraborg har idag nästan samtliga kommuner antagit en lokal handlingsplan baserat på den länsspecifika handlingsplanen och nu är det Grästorps tur att arbeta fram en. Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska antalet suicid och suicidförsök.

- I en lokal handlingsplan tror vi att det är viktigt med insatser som åtgärdar, förebygger och främjar universella insatser som riktar sig till alla invånare då det visat sig vara effektivare än att bara jobba med riskgrupper, säger Linda Hurtig, samordnare Familjehuset Agera.

Preventiva förebyggande insatser innebär att utbilda och sprida kunskap gällande suicidprevention och informera om hur man minskar risken genom att till exempel våga fråga. Främjande insatser innebär att öka kunskapen kring vad som är psykiskt välbefinnande, men också psykisk ohälsa och hur du kan hantera psykiska utmaningar som oro och nedstämdhet samt vilken hjälp som finns att få om du inte kan hantera det själv. Men också förståelsen om vad som är en del av livets upp- och nedgångar, öka kunskapen om hur du kan främja din psykiska hälsa, stärka din resiliens samt vetskapen om vikten av fysisk aktivitet och social hälsa.

- I processen att ta fram en lokal handlingsplan i Grästorp så vill man ta vara på kommunens aktiva föreningsliv och befintliga miljöer, men inte minst ta vara på handlingsplaner som ligger i linje med ensamheten i befolkningen, specifikt för de äldre, men också våld i nära relationer. Målet är att öka medvetenheten kring utmaningarna genom dialoger, temaveckor och aktiviteter i verksamheterna, säger Sofia Engström, folkhälsostrateg.

Varför är det viktigt med insatser för pyskisk hälsa?

Suicid och psykisk ohälsa är ett nationellt problem som även finns i Skaraborg. Att lida av psykisk ohälsa eller psykiska symptom såsom nedstämdhet, oro och ängslan påverkar funktionaliteten i att hantera livets vanliga motgångar och använda sina resurser väl samt vara delaktig i samhället. Detta påverkar skolresultat, möjlighet till vidare studier, möjlighet till jobb och att behålla en anställning. Oro och nedstämdhet är två av de tre vanligaste anledningarna till sjukskrivning i Sverige idag.

Ohälsan finns i flera åldersgrupper

Psykiska symtom såsom huvudvärk, sömnsvårigheter och nedstämdhet har ökat bland Sveriges 13-15 åringar. Ökningen sker både bland flickor och pojkar enligt folkhälsomyndigheten. Under 2019 dog 1269 personer av suicid i Sverige och av dessa var 873 män och 396 kvinnor. Under de senaste 20 åren har suicidtalet i befolkningen minskat i de flesta åldersgrupper, men i den yngsta åldersgruppen har det ökat något. Ökningen har skett bland både kvinnor och män i denna åldersgrupp. Riskfaktorer är en högre sårbarhet som vid inre upplevd stress på grund av konflikter, arbetslöshet eller sjukdom.


Grästorpsveckan för psykisk hälsa 5-11 september
Som en del av att sprida kunskapen om psykisk hälsa införs Grästorpsveckan för psykisk hälsa mellan den 5-11 september 2022 med olika aktiviteter kring ämnet. Ta del av mer information om veckan och programmet här.