Dela sidan på sociala medier

Artikeln publicerades 12 februari 2024

Kommunstyrelsens sammanträde 7 februari

Rapport från kommunstyrelsens sammanträde den 7 februari.

Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige och ansvarar för att det som kommunfullmäktige beslutar genomförs, följs upp och utvärderas. Kommunstyrelsen har också ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt.

Beslutsärenden

Markanvisning för småhustomter

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att teckna markanvisningsavtal på Brännebacka Västra samt för lediga tomter på Vinbärsvägen. Man beslutar också att markanvisningsavtal ska tecknas med fler än en aktör. Kommunen har tidigare haft markanvisning i Grästorp där samtliga villor på Hjortvägen byggts.

Kommunen har dock fortfarande rätt att sälja de aktuella tomterna till privata tomtköpare.

ÖP2045 läggs ut på granskning

Kommunstyrelsen godkänner granskningshandlingen av översiktsplanen och att handlingen ska skickas ut på granskning. Läs mer om ÖP2045 på kommunens hemsida: www.grastorp.se/op2045

Beredningsärenden

Beredningsärenden kommer ofta från utskotten till kommunstyrelsen, och skickas vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Sommarlovskort för åk 7-9

Kommunstyrelsen beredde frågan om gratis sommarlovskort för skolungdomar i årskurs 7-9 som inkommit som ett medborgarförslag. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslaget om sommarlovskort, och att förvaltningen sedan ska utvärdera sommarlovskortet under 2026.

Nytt åldersvillkor för seniorkortet

Kommunstyrelsen beredde även frågan om en ålderssänkning för seniorkorten från 75 till 70 år. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ändrar åldersvillkoret till 70 år.

Nya riktlinjer för bostadsförsörjning

Riktlinjer för bostadsförsörjning har tagits fram, något som kommunfullmäktige varje mandatperiod ska anta. I kommunens riktlinjer kan man läsa om målen för bostadsbebyggande och utveckling av bostadsbeståndet, kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål samt den hänsyn som tagits till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjning. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anta de framtagna riktlinjerna för bostadsförsörjning.