Dela sidan på sociala medier

Misstanke om barn som far illa

Socialnämnden utreder ansökningar och anmälningar om barn och ungdomar som uppges vara i behov av stöd eller misstänks fara illa. Med utgångspunkt från utredningar kan familjer erbjudas stöd- och behandlingsinsatser.

Barn har rätt att växa upp under trygga förhållanden

I FN: s barnkonvention anges barns rättigheter. I konventionen sägs det att barnets bästa ska komma i första rummet vid åtgärder som rör barn. Med barn avser konventionen alla människor under 18 år. Konventionen gäller inte som lag i Sverige, men vi har förbundit oss att följa de rekommendationer som den ger.

  • I föräldrabalken (FB) finns bestämmelser om vilka skyldigheter föräldrar har mot sina barn och vilken omsorg barnen har rätt till. Det är dessa bestämmelser och framför allt socialtjänstlagen (SoL) som utgör grunden för socialtjänstens arbete med barnfamiljer.
  • I socialtjänstlagen står till exempel att socialtjänsten ska verka för att barn som bor i kommunen ska få växa upp under trygga förhållanden. Särskild uppmärksamhet ska socialtjänsten ägna de barn som riskerar att utvecklas på ett sätt som kan vara till skada för dem.
  • Socialtjänsten skall också, i nära samarbete med familjerna, se till att barn som inte har det bra, får det stöd och det skydd de kan behöva. Om det är bäst för barnen att få bo och vårdas utanför det egna hemmet, måste socialtjänsten se till att barnet får sådan vård.
  • Om ett barn riskerar att fara illa på något sätt är det socialtjänstens uppgift att bistå barn och föräldrar med råd, stöd, behandling och vård. Barnets bästa ska alltid stå i centrum vid bedömning av om, och i så fall vilka, stödinsatser som behövs. Det innebär att socialtjänsten har en skyldighet att utreda barnets behov av stöd och skydd (11 kap. 1 § SoL).

Anmälningsskyldighet om barn som far illa

Det yttersta ansvaret för barn och ungdom som riskerar att fara illa ligger hos socialtjänsten. Därför är personal hos andra myndigheter tex skolan och sjukvården, enligt 14 kap. 1 § SoL, skyldiga att anmäla och lämna uppgifter till socialtjänsten när de i sin verksamhet kommer i kontakt med barn som de bedömer kan behöva särskilt stöd eller skydd.

Dessutom uppmanas allmänheten att höra av sig till socialtjänsten om man tror att ett barn kan behöva hjälp. Dessa bestämmelser är alla ett uttryck för den särskilda omsorg om barn och ungdom som är utmärkande för svensk lagstiftning.

Misstänker du att någon far illa och behöver hjälp?

Vid misstanke om att någon far illa kontakta Socialtjänstens Myndighetsenhet för konsultation eller anmälan.

Anmälan kan göras per telefon, brev eller via ett personligt besök. I samband med anmälan kan du begära att få vara anonym. Observera att du inte ska göra anmälan genom e-post. Information genom e-post är inte sekretesskyddad.