Dela sidan på sociala medier

Parkeringstillstånd

I Grästorp finns varken trafikljus, parkeringsautomater eller parkeringsvakter utan gott om gratis parkeringsplatser. Men det kan ändå behövas parkeringstillstånd om du till exempel har ett funktionshinder och behöver en extra tillgänglig parkering.

Du som har ett rörelsehinder som gör att du har betydande svårigheter med att gå kan få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Ansökan gör du hos din kommun. Med tillståndet kan du parkera på de parkeringsplatser som är reserverade för personer med rörelsehinder.

Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade får endast utfärdas till den som har ett varaktigt funktionshinder som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. Transportstyrelsen anser att de väsentliga svårigheterna att förflytta sig på egen hand bör bedömas utifrån förmågan att förflytta sig till fots med normalt använda gånghjälpmedel.

Så här ansöker du

Du ansöker om parkeringstillstånd för rörelsehindrade i den kommun där du är folkbokförd. Om du inte är folkbokförd i Sverige, ansöker du i den kommun där du vistas.

Ansökningsblanketten läggs inte ut på hemsidan och därför behöver du kontakta miljö- och byggkontoret för att gå vidare med en ansökan.

Telefon: 0514-581 41
E-post: miljoochbygg@grastorp.se
Adress: Miljö- och byggkontoret, Grästorps kommun, 467 80 Grästorp.

Du bör bifoga ett aktuellt läkarintyg för att kommunen ska kunna göra en korrekt bedömning. Kommunerna får inte ta ut någon avgift för att pröva ärendet.

Reglerna om parkeringstillstånd för rörelsehindrade återfinns i 13 kapitlet 8 § trafikförordningen (1998:1276) och i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:73) och allmänna råd. Dessa regler grundar sig på Europeiska unionens råds rekommendation av den 4 juni 1998 (98/376/EG) om parkeringstillstånd för personer med funktionshinder.

Så överklagar du 

Om du inte är nöjd med beslutet från kommunen, kan du överklaga kommunens beslut till länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas till Transportstyrelsen. Transportstyrelsens beslut kan inte överklagas.

Vem kan ansöka?

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad kan ges till:

  • förare eller passagerare
  • den som själv kör ett motordrivet fordon och
  • den som regelbundet behöver förarens hjälp utanför fordonet

Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad får endast utfärdas till en person med rörelsehinder vars funktionshinder är varaktigt och som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand.

Bedömningen av väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand bör grundas på förmågan att förflytta sig till fots med eventuella hjälpmedel.

Transportstyrelsen anser att om en rörelsehindrad inte själv kör motordrivet fordon och regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet bör bedömningen i allmänhet grundas på sökandes förmåga att ensam invänta föraren vid målpunkten.

Giltighet och användning

Ett parkeringstillstånd gäller under en viss tid, dock i längst 5 år. Parkeringstillståndet gäller i hela landet och ger dig:

  • rätt att parkera under högst tre timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än tre timmar
  • rätt att parkera under högst 24 timmar där parkering enligt en lokal trafikföreskrift är tillåten under minst tre men mindre än 24 timmar,
  • rätt att parkera på parkeringsplatser som genom lokala trafikföreskrifter reserverats för rörelsehindrade med parkeringstillstånd, varvid viss längsta uppställningstid som föreskrivits för sådan plats skall iakttas, samt
  • rätt att parkera under högst tre timmar på gågata

När du har parkerat ska parkeringstillståndet vara placerat så att en kontrollant som står framför bilen lätt kan se hela tillståndets framsida.

Parkeringstillståndet ger dig inte rätt att parkera på en plats som är avsedd för ett bestämt ändamål eller för ett bestämt fordonsslag.

Parkeringsavgifter

Parkering är inte alltid kostnadsfri på parkeringsplatserna för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Parkeringsavgiften är en kommunalangelägenhet, som kommunfullmäktige i varje kommun beslutar om.

När det gäller parkeringsavgiften för parkeringsplatser för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade är grundregeln att en parkeringsavgift ska betalas. Några av kommunerna i landet tar dock inte ut någon parkeringsavgift på dessa parkeringsplatser som är avsedda för personer med ett giltigt parkeringstillstånd.

Detta varierar från kommun till kommun så var uppmärksam när du ska parkera.

Hämta och lämna passagerare utan parkeringstillstånd

För personer som inte uppfyller kraven för ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i trafikförordningen ett allmänt undantag som innebär att man vid transport av sjuka eller rörelsehindrade får stanna och parkera ett fordon trots förbud att parkera enligt lokala trafikföreskrifter.

Detta gäller endast om omständigheterna kräver det och om man är särskilt uppmärksam. I många fall kommer man då mycket närmare målpunkten och kan stanna för att hjälpa sin passagerare ur bilen innan föraren sedan parkerar fordonet på en vanlig parkeringsplats.