Dela sidan på sociala medier

Parkeringstillstånd

Foto på parkeringsruta med handikapssymbolen.

I Grästorp finns det gott om gratis parkeringsplatser, men det kan ändå behövas parkeringstillstånd om du till exempel har ett funktionshinder och behöver en extra tillgänglig parkering.

Vad innebär ett parkeringstillstånd?

Ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade gäller i hela landet, och ger rätt att parkera på platser som är avsedda för rörelsehindrade. Man har dessutom rätt att parkera en längre tid än vad som normalt är tillåten på begränsade parkeringsplatser.

Tillståndet är giltigt under en viss tid, dock högst i fem år, och sedan måste en ny ansökan göras. Parkeringstillståndet är personligt och får bara användas när du som har fått tillstånd själv kör fordonet eller när du har bevlijats tillstånd som passagerare och åker med i fordonet.

Hur länge har jag rätt att parkera med ett parkeringstillstånd?

  • högst tre timmar på plats där parkering är förbjuden eller tillåten kortare tid än tre timmar.
  • Högst 24 timmar på plats där parkering är tillåten mer än tre timmar, och mer än 24 timmar om parkeringen tillåter detta.
  • Högst den tiden som finns angiven på parkeringsplats reserverad för rörelsehindrade.
  • Högst tre timmar på gågata.

Parkeringstillstånd gäller inte där det är förbud att stanna eller i zoner för specifika ändamål, såsom lastzon, taxizon med mera. Fordonet får heller inte utgöra hinder eller fara där det parkeras.

Du måste själv ta reda på vad som gäller på privat tomtmark och i andra kommuner.

Vem kan ansöka?

Det finns två olika parkeringstillstånd för rörelsehindrade:

Passagerare: Tillstånd kan beviljas om personen på grund av sin funktionsnedsättning inte kan gå mer än en mycket kort sträcka och dessutom har ett omfattande tillsynsbehov och därför inte kan lämnas ensam vid målet under den tid det tar för föraren att parkera bilen.

I normalfallet anses föraren av ett fordon kunna lämna av en rörelsehindrad passagerare och därefter parkera bilen enligt vanliga regler.

Förare: En person som har betydande svårigheter att förflytta sig till och från ett fordon inom rimligt avstånd från en parkeringsplats kan beviljas tillstånd. Bedömningen av rörelsehindret grundar sig på förmågan att förflytta sig med eventuella hjälpmedel. En person med psykiska problem, till exempel fobier, kan få tillstånd endast om de psykiska problemen begränsar förflyttningsförmågan. Intyg ska i sådana fall utfärdas av läkare med specialistkompetens i psykiatri.

Lämna och hämta passagerare utan parkeringstillstånd för rörelsehindrade

I trafikförordningen (11 kap. 9 § punkt 7) finns ett allmänt undantag som innebär att man vid transport av sjuka eller rörelsehindrade får stanna och parkera ett fordon trots förbud att parkera enligt lokala trafikföreskrifter. Detta möjliggör på– och avstigning mycket nära målpunkten. Föraren kan stanna för att hjälpa sin passagerare ur bilen och till entrén och där hitta en lämplig sittplats. Passageraren kan sedan sitta och vänta medan föraren parkerar fordonet på en vanlig parkeringsplats. Detta är en möjlighet för alla, till exempel om sökande inte uppfyller kriterierna för parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Hur ansöker jag?

Du ansöker om parkeringstillstånd för rörelsehindrade i den kommun där du är folkbokförd. Om du inte är folkbokförd i Sverige, ansöker du i den kommun där du vistas.

Ansökningsblanketten läggs inte ut på hemsidan och därför behöver du kontakta medborgarkontoret för att gå vidare med en ansökan.

Telefon: 0514-582 30
E-post: kommun@grastorp.se
Adress: Grästorps kommun, 467 80 Grästorp.

Du bör bifoga ett aktuellt läkarintyg för att kommunen ska kunna göra en korrekt bedömning. Kommunerna får inte ta ut någon avgift för att pröva ärendet.

Reglerna om parkeringstillstånd för rörelsehindrade återfinns i 13 kapitlet 8 § trafikförordningen (1998:1276) och i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:73) och allmänna råd. Dessa regler grundar sig på Europeiska unionens råds rekommendation av den 4 juni 1998 (98/376/EG) om parkeringstillstånd för personer med funktionshinder.

Hur överklagar jag?

Om du inte är nöjd med beslutet från kommunen, kan du överklaga kommunens beslut till länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut får överklagas till Transportstyrelsen. Transportstyrelsens beslut kan inte överklagas.