Dela sidan på sociala medier

Fastighetsägares ansvar

Foto av en häck och träd i anslutning till en villa.

Som fastighetsägare inom områden där Grästorps kommun är väghållare, har du ansvar för att hålla gångbanan utanför din fastighet ren, utan vegetation som skymmer sikten.

Regler vid gångbanor

För fastighet som gränsar till gångbana är fastighetsägaren ansvarig för renhållning, snöröjning och sandning av gångbanan.

Som fastighetsägare har du ansvar för:

 • att ta bort skräp från gångbanan
 • att snöröja och sanda vid halka och snö
 • att bryta snövallen vid gatukorsningar
 • att hålla rännstensbrunnar rena vid snösmältning
 • att snö på tomten inte får forslas ut på gångbana eller gatumark
 • häckar och andra sikthinder
 • att häckar och annan plantering kan växa upp och bli till hinder i trafiken

Gratis sand

När det är halt ute kan privatpersoner hämta gratis sand i exempelvis en hink eller spann på kommunförrådet,

Adress: Odinsgatan 19
Öppet: Klockan 06.30 - 15.30 under vardagar

Håll koll på vegetationen!

Skymd sikt kan vara en orsak till olyckshändelser. Tänk på att vegetation som växer ut över gångbanor ger dålig framkomlighet, särskilt för synskadade, rörelsehindrade och barnvagnar. På grund av utskjutande grenar uppkommer ofta skador på fordon vid snöröjning, sandning och sandupptagning.

Det är alltid värt att komma ihåg att man skall sköta häckar och annan vegetation så att det inte uppstår någon trafikfara för andra. Tyvärr är det ofta barn som drabbas värst eftersom de kan ha svårt att synas bakom en hög häck.

I Plan- och byggplanen paragraf 17, 3:e kaptitlet står det: ”Tomter skall, oavsett om de har
tagit i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande
olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer så att risken för olycksfall begränsas.”

Grafik som illustrerar reglerna för vegetation för enskilda fastighetsägare där Grästorps kommun är väghållare.

Plantera på rätt ställe

Stora buskar och träd bör placeras minst två meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 centimeter innanför tomtgräns. Det är viktigt att gångtrafikanter och cyklister inte skadas av utstickande, hängande grenar eller tvingas väja för dem och gå ut i körbanan.

Tänk på:

 • Att skyltar och vägmärken inte skyms.
 • Att grenar och kvistar inte når upp till ledningar eller skymmer gatubelysningen.
Grafik som illustrerar reglerna för vegetation för enskilda fastighetsägare där Grästorps kommun är väghållare.

Du som har tomt intill en gata

Buskar och träd får inte växa ut över kör- eller gångbana. Träden måste beskäras så att grenar inte slår folk i ansiktet. Vegetation som sträcker sig ut över tomtgräns skall ämna fri höjd enligt följande:

 • Över gångbana - minst 2,5 meter
 • Över cykelväg - minst 3,2 meter
 • Över körbana - minst 4,6 meter
Grafik som illustrerar reglerna för vegetation för enskilda fastighetsägare där Grästorps kommun är väghållare.

Du som har hörntomt

Vid samtliga gatukorsningar, samt korsningar mellan gata/GC-väg* och GC-väg/GC-väg, skall sikttriangel utföras med minst 10 meter sidor räknat från körbanekant. Inom triangeln bör du se till att dina växter, murar, staket med mera inte är högre än 80 centimeter.

*GC-väg = Gång- och cykelväg

Grafik som illustrerar reglerna för vegetation för enskilda fastighetsägare där Grästorps kommun är väghållare.

Utfart från tomtmark

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att
dina växter är högst 80 cm över gatan, 2,5 meter åt vart håll från infarten och
lika långt in på din tomt.

Träd och buskar växer

De flesta träd och buskar kan beskäras under alla årstider med några få
undantag, t ex björk och lönn. Dock sker beskärningsarbetet lämpligast under
vinterhalvåret.

Klipp häcken

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms av alltför frodigt
växande häckar.