Dela sidan på sociala medier

Utemiljön i Grästorp

Här hittar du information om allt som rör utemiljön i Grästorp, som lekplatser, vad som gäller för hundägare, vem som sköter gräsklippning, och annat.

Innehåll på sidan

Lekplatser

I Grästorp finns gott om lekfulla och lärorika lekplatser för barn i alla åldrar. Det finns mindre och större lekplatser, nära där du bor eller lite längre bort.

Storleken på lekplatserna varierar från enkla gungplatser till lite större lekplatser med varierat utbud för olika åldrar.

Lekplatserna ska utvecklas successivt för att bjuda barnen säkra och varierande lekmiljöer som är lockande, trevliga och utmanande. Alla lekplatser i kommunens regi besiktigas två gånger per år och ett löpande underhåll pågår under hela året.

Hundägare

Hunden är människans bästa vän, sägs det. Och många kan skriva under på att det är härligt att ha hund! Men att vara hundägare innebär också ett ansvar såväl gentemot hunden som mot medmänniskor. För att kunna ta hänsyn till både hundägare och övriga Grästorpsbor finns särskilda regler vad gäller hundar i Grästorps kommun.

Hundlatriner finns utplacerade runt om i Grästorp. Finns det önskemål om att fler latriner sätts upp så lämna gärna synpunkter om placering av dessa till synpunktshanteringen på hemsidan eller till Medborgarkontoret.

Koppeltvång
Under perioden 1 mars till och med 20 augusti ska hunden hållas kopplad eller under sådan tillsyn att den hindras från att springa lös i marker där det finns vilt.

Under den övriga tiden på året ska h unden hållas under sådan tillsyn att den hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.

Mer information finns på Svenska Kennelklubbens sida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturligtvis är det en självklarhet att man plockar upp efter den hund man rastar.

Förslag till hundrastgård är inlämnat men ännu är ingenting bestämt.

Parker

Parkenhetens ansvarsområde omfattar offentliga parker, lekplatser samt tomtmark och grönområden.

Totalt finns det cirka 207 000 kvadratmeter parkyta i Grästorp. Det är kommunens parkenhet som tar hand om de här ytorna, som innefattar offentliga parker, lekplatser, tomtmark och grönområden.

Träd

Träd fungerar som både dammfångare och bullerdämpning så de är inte bara förskönande inslag. Träd ger även skugga, de producerar syre, är vindskydd och påverkar mikroklimatet positivt. Inte att förglömma så ger de också ett erosionsskydd.

Planterade träd kontrolleras varje år och beskärs vid behov.

Farliga träd tas bort och beroende på placering ersätts de med nya efterhand.

Gallring och slyröjning sker under lågsäsong (höst och vinter) för att ljusa upp hela stadsbilden. I byns kärna kommer lövträd premieras före gran. Detta kan även ge en större trygghetskänsla då mörkare partier som kan upplevas som lite skrämmande och hotfulla försvinner.

Kommunens ansvar för träd

Träd som står på kommunal mark, det vill säga utmed gator eller på parkområden, ansvarar samhällsbyggnadsverksamheten för.

Om du tycker att ett träd ska tas ned så kommer samhällsbyggnadsverksamheten att göra en bedömning enligt följande:

 • Trädets betydelse för området som helhet
 • Trädets ekologiska värde
 • Trädets estetiska värde
 • Om de boende i området påverkas negativt av trädet och om grannarna är överens
 • Trädets kondition

Andra utgångspunkter är:

 • Generellt är kommunen mycket restriktiv med att fälla friska träd.
 • Träd tas inte ned för att löv/barr/frön eller kvistar kommer in på tomtmark.
 • Träd tas inte ned för att de skymmer parabolantenner.
 • Träd tas inte ned för att de skuggar boningshus eller tomter del av dagen.
 • Träd tas inte ned på grund av dålig tillväxt i tomtens vegetation.
 • Trädets storlek då fastighetsköp skedde.

Kommunens ansvar för träd
Träd som står på kommunal mark, det vill säga utmed gator eller på parkområden ansvarar samhällsbyggnadsverksamheten för.

Om du tycker att ett träd ska tas ner så kommer samhällsbyggnadsverksamheten att göra en bedömning enligt följande:

 • Trädets betydelse för området som helhet
 • Trädets ekologiska värde
 • Trädets estetiska värde
 • Om dom boende i området påverkas negativt av trädet och om grannarna är överens
 • Trädets kondition

Andra utgångspunkter är:

 • Generellt är kommunen mycket restriktiv med att fälla friska träd
 • Träd tas inte ned för att löv/barr/frön eller kvistar kommer in på tomtmark
 • Träd tas inte ned därför att dom skymmer parabolantenner
 • Träd tas inte ned för att dom skuggar boningshus eller tomter del av dagen
 • Träd tas inte ned på grund av dålig tillväxt i tomtens vegetation
 • Trädets storlek då fastighetsköp skedde

Blankett för ansökan om nedtagning av träd Pdf, 55.5 kB.

Gräsklippning

Beroende på väder så startar gräsklippning i april. Det är samhällsbyggnadsverksamheten som ansvarar för gräsklippningen i Grästorp. Ambitionen är att klippa så mycket gräs som möjligt men av ekonomiska skäl måste vissa ytor väljas bort.

Ytor som inte kan klippas kan istället slås som en slåtteräng, vilket gör att de inte växer igen med sly. Grästorps kommun samlar aldrig upp något gräsklipp utan det bryts ner och blir till ny näring i gräsmattan.

Skadliga växter

Jätteloka är en storväxt, flerårig ört som blommar i juli-augusti. Blommorna är vita och sitter i mycket stora, plattade till halvklotformigt välvda flockar. De yttersta blommorna i flocken är oftast större än de övriga. Ståndarna har gröngula eller rödaktiga ståndarknappar.

Växtsaften innehåller ämnen som påverkar hudens känslighet för solljus. Får man växtsaft på sig och vistas i solen kan det uppstå brännblåsor. Speciellt utsatta är barn, som kan få för sig att leka i den spännande “skogen”. Jättelokans växtsaft kan i kombination med solljus inom 48-72 timmar ge svårläkta och smärtande hudutslag liknande brännskador på människor. Växtens utseende, med vackra blommor och blad, och dess fantastiska storlek kan medverka till att ovetande plockar blomman och barn kan lockas till att leka med och inunder växten.

Upptäcker du denna växt på kommunens mark, vänligen kontakta parkenheten: 0514-58151

Här finns mer information om Björnlokan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Jul i Grästorp

Söndagen 1:a advent så är det tändningskväll i Grästorp. Efter fyrverkeriet tänds ljusslingorna upp. Många gånger har julgranen skänkts av någon kommuninvånare.