Dela sidan på sociala medier

Planbesked

Om du planerar att göra en åtgärd som kan innebära att en detaljplan behöver upprättas, ändras eller upphävas så kan du, enligt PBL 5 kap 2-5 §, begära planbesked hos kommunen.

Planbeskedet anger om kommunen avser att påbörja planläggning eller inte, i den inriktning som inskickad ansökan syftar till. Om kommunen avser inleda planläggning ska det av beslutet framgå när kommunen bedömer att detaljplanen kan antas.

Positivt planbesked är dock inte en garanti för att en detaljplan slutligen kan antas. Synpunkter och information under samråd, från grannar eller andra myndigheter/företag, kan exempelvis innebära att ändring av inriktning och/eller omfattning behöver göras under detaljplanearbetet.

Om inget annat överenskommits ska beslut om planbesked fattas inom fyra månader sedan fullständig ansökan har inkommit till kommunen. Kommunen kan begära in en komplettering från sökanden om det är nödvändigt för att kunna handlägga ansökan. Beslut om planbesked är inte bindande och går inte att överklaga.

Ansökan om planbesked

Ansökan görs via självservice. Länk till annan webbplats.

Ansökan ska enligt PBL 5 kap 3 § bl.a. innehålla följande:

  • Beskrivning av det huvudsakliga ändamålet med den avsedda åtgärden
  • En karta som visar det område som berörs
  • Om åtgärden avser ett byggnadsverk ska ansökan också innehålla en beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning.
  • Önskas besked om vilka planeringsunderlag som kan behövas vid planläggningen så ska detta anges i ansökan.
  • Finns önskemål om att från Länsstyrelsen få besked om vilka planeringsunderlag som de bedömer behövs vid planläggningen ska även det anges i ansökan.

Hur hanteras ansökan?

Efter inkommen ansökan görs en bedömning av ansökans syfte och innehåll. Frågor som har betydelse för bedömningen är överensstämmelse med kommunens översiktliga planer och program, överensstämmelse med kommunens visioner, policys och riktlinjer, möjlighet till teknisk försörjning, natur- och kulturvärden, närhet till service, trafikstrukturer, risken för störningar i förhållande till gällande lagstiftning m.m.

Kostnad

För ansökan om planbesked utgår en avgift enligt kommunens plan- och bygglovtaxa. Kostnaden varierar mellan 9 660-19 320 kr beroende på projektets omfattning (2022 års taxa).