Styrning och ledning

Vårt inriktningsdokument sätter fokus på områden som kommunen särskilt behöver utveckla under mandatperioden. Det är de förtroendevalda i Grästorp som beslutar om mål och fokusområden.

Målen följs upp genom dialog på alla nivåer samt genom de verksamhetsmått som tas fram av verksamheten och som fastställs politiskt.

Utgångspunkten för all verksamhet och för alla som arbetar inom Grästorps kommun är att tillhandahålla en kommunal service av hög kvalitet för de som bor, verkar och vistas i kommunen; att främja delaktighet och demokrati samt att arbeta hållbart med fokus på miljö, människor och ekonomi. Grunduppdraget innefattar såväl de uppdrag och den kvalitetsnivå som anges i nationella mål och riktlinjer som den lokalt prioriterade riktningen som ges i inriktningsdokument, verksamhetsplan och budget.

Inriktningsdokument 2024-2027

I Grästorp delas det kommunala uppdraget in i tre perspektiv; samhällsutveckling, välfärdsutveckling och attraktiv arbetsplats. Varje perspektiv har övergripande fokusområden som innefattar ett antal mål för mandatperioden. Perspektivet samhälls- och välfärdsutveckling handlar om hur vi utvecklar kommunens service och kvalitet. Attraktiv arbetsplats handlar om att skapa förutsättningar för en hållbar och trivsam arbetsplats med utvecklingsfokus.

Inriktningsdokumentet vägleder verksamheterna i det gemensamma omställningsarbetet och styr, tillsammans med den årliga verksamhetsplanen och budgeten, vägen framåt i Grästorps kommun. Genomförandet sker i dialog på alla nivåer, med utgångspunkt i kunskap, lärande och utveckling.

Vår vision

Vi välkomnar framtiden, vi välkomnar förändring och vi välkomnar dig.

 • Visionens innebörd
  Vi ska alltid vara en öppen och välkomnande kommun, mot varje enskild individ, varje företag och varje organisation som vi möter. Tillsammans ska vi skapa en meningsfull framtid. Vi ska vara lärande, och kreativt ta oss an framtidens möjligheter med glädje och dynamik. Vi ska göra det omöjliga möjligt varje dag.
 • Vi välkomnar framtiden
  I Grästorp lär vi av varandra och av de vi är till för. Vi samverkar, tänker helhet och innovation för att utvecklas. På så vis kan vi möta och ta vara på framtidens utmaningar och möjligheter.
 • Vi välkomnar förändring
  I Grästorp tar vi vara på kraften vi har tillsammans genom delaktighet. Våra anställda är medledare med stort eget mandat, tillit och hög inflytandegrad. Vi lyssnar på de vi är till för och utvecklas tillsammans i dialog. Vi är en tillåtande kommun där vi vågar testa och det vi inte kan än lär vi oss tillsammans. Det är det som skapar förändring och som gör att vi skapar framtidens välfärdskommun.
 • Vi välkomnar dig
  I Grästorp välkomnar vi dig oavsett vem du är och var du kommer ifrån. Vi arbetar med värdskap så att våra medborgare, besökare och anställda mötas av god service, ett gott bemötande, hög kvalitet, gästfrihet och respekt. Vi tänker värdskap i allt vi gör.

Vår mission

Vi skapar en stark känsla av tillhörighet, genom att verka med glädje, engagemang och hjärta. Vi är i ständigt lärande och möter varje förändring med öppet sinne. Vi bygger gemenskapen inifrån och ut.

Perspektiv och fokusområden

Det kommunala uppdraget delas in i tre perspektiv med tillhörande fokusområden. Varje fokusområde innehåller ett antal mål som pekar ut områden där takten i omställningen till ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle behöver öka under 2024-2027.

 • Samhällsutveckling

Perspektivet samhällsutveckling beskriver hur kommunen vill utvecklas för att vara attraktiv och välkomnande för dem som bor och vistas i Grästorp.

Fokusområden: Bo och leva, verka och vistas

 • Välfärdsutveckling

Perspektivet välfärdsutveckling beskriver hur utbildning, vård och omsorg vill utvecklas för att ge ung som gammal förutsättningar till ett bra liv.

Fokusområden: Värdeskapande och välkomnande, effektivitet och samverkan

 • Attraktiv arbetsplats

Perspektivet attraktiv arbetsplats beskriver hur kommunens verksamhet som arbetsplats vill utvecklas för att vara effektfull, ha rätt kompetens och personal som trivs och utvecklas.

Fokusområden: Kompetensutveckling, kompetensförsörjning

Perspektiv 1: Samhällsutveckling

De globala målen för perspektivet samhällsutveckling: 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17

Strategier för framtiden

Grästorp arbetar med samhällsutveckling som grund för ökad attraktivitet och tillväxt, med syfte att öka kommuninvånarantalet samt skapa trivsel hos kommunens invånare. Ett ökat bostadsbyggande ger förutsättningar för ett högre invånarantal vilket ökar kommunens skatteintäkter. Att skapa förutsättningar för bostadsbyggande arbeta aktivt med detaljplaner och bättre infrastruktur är viktiga delar i för Grästorps framtid.

Utvecklingen av Grästorp som destination med en välkomnande centrummiljö är ett prioriterat område. Tillgång till goda rekreationsmöjligheter, naturupplevelser, kulturarrangemang och ett aktivt föreningsliv är viktigt. Det är också viktigt att fortsätta strategiskt stärka regionen kring Grästorp med infrastruktur och besöksnäringssatsningar.

Även ett gott företagsklimat är fortsatt prioriterat. Företagsevenemang samt goda och frekventa dialoger med näringslivet är viktiga delar i den fortsatta utvecklingen.

Nedan följer de fokusområden och mål som ger riktningen för perspektivet samhällsutveckling:

Fokusområde 1: bo och leva

 • Mål 1: Vi skapar förutsättningar för kontinuerlig ökning av kommuninnevånare
 • Mål 2: Vi utvecklar välkomnande miljöer för gemenskap och sammanhang
 • Mål 3: Vi bedriver ett systematiskt hållbarhetsarbete som minskar Grästorps miljöpåverkan

Fokusområde 2: verka och vistas

 • Mål 1: Vi skapar förutsättningar för ett grönskande näringsliv och besöksnäring

Perspektiv 2: Välfärdsutveckling

Ikoner för de globala målen för perspektivet välfärdsutveckling: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 16, 17

Strategier för framtiden

I Grästorp har vi gjort tydliga val. Vi välkomnar framtiden, vi välkomnar förändring och vi välkomnar dig. Vi är en kommun som tar tillvara på möjligheterna som den nya världen ger, med digitalisering, globalisering, mångfald, hög förändringstakt och underifrånperspektiv. Vi är lärande och tar oss an framtidens utmaningar genom att vara snabba och dynamiska, men också med ett hållbarhetsperspektiv i all utveckling. Digitalisering och innovation är viktiga delar i den fortsatta välfärdsutvecklingen, de skapar nya möjligheter att effektivisera och utveckla service genom välfärdsteknik. Samtidigt är det goda mötet mellan människor en viktig del i vårt värdskap.

Utvecklingen ska präglas av ett hälsofrämjande förhållningssätt med människors lika värde som utgångspunkt. Människors delaktighet är viktig och vi behöver därför vara lyhörda för omgivningen och jobba behovsstyrt, utifrån aktuella lägesbilder. Det är också angeläget att verka på olika arenor inom kommunen för att inkludera alla och främja ett jämlikt Grästorp.

Samverkan blir viktigt på alla nivåer för att nå utveckling och det är centralt att hitta former för strukturerad samverkan.

Känsla av sammanhang och fysisk rörelse främjar lärande samt hälsa och är en grund för långvarigt välmående och ett gott liv, vilket gör dessa delar betydelsefulla i den fortsatta välfärdsutvecklingen.

Nedan följer de fokusområden och mål som ger riktningen för perspektivet välfärdsutveckling:

Fokusområde 1: Värdeskapande och välkomnande

 • Mål 1: Vi utbildar barn och elever till världsmedborgare som kan göra skillnad för sig själv och andra
 • Mål 2: Vi ger förutsättningar för ett gott och meningsfullt liv i alla åldrar
 • Mål 3: Vi skapar förutsättningar för social hållbarhet och främjar en god och jämlik folkhälsa i Grästorp

Fokusområde 2: Effektivitet och samverkan

 • Mål 1: Vi samverkar för ekonomisk hållbarhet med ökad kvalitet i välfärdsutvecklingen

Perspektiv 3: Attraktiv arbetsplats

De globala målen för perspektiv 3, attraktiv arbetsplats: 3, 4, 5, 8, 10, 17

Strategier för framtiden

Grästorps kommuns tillitsbaserade styr- och ledningsmodell tillsammans med principerna för Grästorp 5.0 löper som en grön tråd genom vår organisation. Vi har ett helhetsperspektiv och blir kraftfulla när vi samarbetar i våra uppdrag.

Vi välkomnar utveckling genom att vara nytänkande och genom att våga prova. Tillsammans skapar vi en lärande kultur och hittar nya möjligheter där alla bidrar i sin roll. Vi är välkomnande och har ett gott värdskap gentemot varandra, och när vi söker det bästa i andra får vi också fram det bästa i oss själva. Det är viktigt att känna sig sedd, delaktig, välkomnad och att värdskapsarbetet lever och syns i vardagen. Vi fortsätter att utveckla Grästorps kommun till en jämställd och jämlik arbetsplats för ett hållbart medledarskap och arbetsliv.

Det tillitsbaserade ledarskapet ökar handlingsutrymmet för medledarna och skapar ett klimat där vi känner tillit till varandra. För oss handlar det om samarbete, öppenhet och trygghet; vad vi säger och hur vi gör när vi samspelar med varandra kring uppdraget och arbetsuppgifterna. Det i sin tur leder till ökat engagemang och större effektivitet i verksamheten och till värde för de vi är till för.

Nedan följer de fokusområden och mål som ger riktningen för perspektivet attraktiv arbetsplats:

Fokusområde 1: Kompetensutveckling

 • Mål 1: Vi samarbetar och vågar prova nya arbetssätt.

Fokusområde 2: Kompetensförsörjning

 • Mål 1: Vi har ett gott värdskap och medledarskap.

Riktlinjer för Grästorps styr- och ledningsmodell

Grästorps kommuns styr- och ledningsmodell ger en tydlig riktning genom de förtroendevaldas prioriterade områden och som genom tillit och dialog flyttar handlingsutrymmet i grunduppdraget till verksamheten för att möjliggöra ökad flexibilitet, kvalitet och service i tjänsterna. Vidare bidrar styr- och ledningsmodellen till den gemensamma förmågan till anpassning och innovativ omställning för en hållbar och konkurrenskraftig kommun.

En tillitsbaserad styr- och ledningsmodell

Grästorps kommun styr, leder och organiserar grunduppdraget genom tillitsbaserad styrning och ledning. Kommunens tillitsbaserade styr- och ledningsmodell är de förtroendevaldas verktyg för styrning genom prioriterad utvecklingsriktning och ekonomiska ramar. Den är också förvaltningens verktyg för organisering och ledarskap samt organisationens verktyg för lärande, utveckling och omställning.

Tillit är ett förhållningssätt vilket innebär att de som ansvarar för styrning och ledning väljer att lita på att verksamheten med dess team och medledare har kunskap, omdöme och vilja att genomföra grunduppdraget utifrån ett helhetsperspektiv och med fokus på de medborgare som verksamheten riktar sig till. Styrmodellen innebär mindre detaljstyrning och mer delegering som flyttar handlings- och beslutsutrymmet till verksamheten och det direkta mötet med medborgarna vilket ger ökad flexibilitet, kvalitet och service i mötet med de vi är till för.

Den tillitsbaserade styr- och ledningsmodellen kännetecknas av en förtroendefull samverkan och relation mellan förtroendevalda och tjänstepersoner där ömsesidig dialog utgör kärnan. Med dialog menas ett strukturerat samtal där parterna strävar efter öppenhet, delar information och välkomnar oliktänkande. Det handlar om ett tillitsfullt och jämbördigt samspel som ger en mångfacetterad bild av nuläget mellan förtroendevalda och tjänstepersoner, mellan ledare och medledare och mellan Grästorps kommun och dess invånare, företag, föreningar, organisationer och besökare.

Dialogen genomsyrar hela organisationen oavsett om det gäller planering, uppföljning, samverkan eller samarbete och är ett viktigt verktyg i syfte att öka samsyn, gemensam förståelse och acceptans i genomförandet av grunduppdraget. Dialogen i sig är en förutsättning för tillit, engagemang och delaktighet i hela organisationen och bidrar till att skapa förutsättningar för organisationens lärande, växande och kunskapsutveckling kopplat till grunduppdraget.

Grästorp 5.0 - vår verksamhetsidé

All verksamhet i Grästorps kommun arbetar utifrån fem principer som hjälper verksamheten att ställa om för att klara både sitt utvecklingsuppdrag i grunduppdraget och de utmaningar som samhällsutvecklingen ger nu och framåt. Värdskap, helhet, digitalisering, medledarskap och innovation är principerna som vägleder verksamheten i den gemensamma förmågan till innovativ omställning och utveckling till en mer hållbar och konkurrenskraftig kommun. Principerna hjälper till att tillvarata möjligheter genom att de inspirerar och utmanar verksamheten att arbeta och samverka på nya sätt. De bidrar till att vidga perspektiven, öka delaktigheten, uppmuntrar till att gå före och våga prova det outforskade. Genom att de fem principerna vägleder i allt som tänks och görs bidrar de till omställningens effektfullhet med ökad kvalitet och förbättrade resultat.

Grafik med principerna för Grästorp 5.0

I kommunens tillitsbaserade styr- och ledningsmodell samt verksamhetsidé Grästorp 5.0 utvecklas medledarskap och tillitsbaserat ledarskap. Medledarskapet blir till och utvecklas genom att medledarna är delaktiga i strategiska frågor för helheten utifrån organisationens syfte och grunduppdrag. I medledarskapet arbetar alla under ett uttalat mandat med hög inflytandegrad och delaktighet. I medledarskapet tillvaratas teamens kollektiva kompetens där alla är med och bidrar i genomförandet av utvecklingsarbetet i grunduppdraget och i verksamhetens omställningsförmåga. Det innebär att medledarna har handlingsutrymme att både fatta beslut om hur en arbetsuppgift ska genomföras i vardagsarbetet samt ge förslag på hur arbetssätten kan ställas om och hur verksamheten kan utvecklas.

I en tillitsbaserad styr- och ledningsmodell krävs ett mer aktivt och medvetet ledarskap. Genom det tillitsbaserade ledarskapet utvecklas kraften i medledarskapet, i genomförandet av utvecklingsarbetet i grunduppdraget samt i det nödvändiga omställningsarbetet. När gamla arbetssätt eller organisering inte längre skapar värde eller ger önskade resultat och effekter krävs ett ledarskap som visar vägen; att som organisation och verksamhet vara föränderliga och innovativa i omställningsarbetet. Det tillitsbaserade ledarskapet i praktiken innebär att skapa en modig, tillåtande samarbetskultur som genom teamutveckling, psykologisk trygghet och coachande förhållningssätt ger handlingsutrymme för medledare och team att våga prova nya arbetssätt och organisering samt att vara lärande.

Utvecklingsarbetet

Grafik över utvecklingsarbetet så som det beskrivs i texten.

Genom grunduppdraget ger de förtroendevalda en tydlig riktning för kommunens utveckling och för verksamhetens utvecklingsarbete. Utvecklingsarbetets struktur innehåller vision, perspektiv, fokusområden, mål, områden, verksamhetsmått och aktiviteter. Prioriterad riktning för utvecklingsarbetet antas av kommunfullmäktige i samband med inriktningsdokument för mandatperioden samt i den årliga verksamhetsplanen med budget. Utifrån antagna planer och prioriterade mål beslutar verksamheterna om aktiviteter och hur utvecklingsarbetet ska genomföras inom befintliga ramar och budget.

Planering och genomförande av aktiviteter kopplat till prioriterade mål genomförs kontinuerligt under året på enhets- och verksamhetsnivå liksom uppföljning, analys och dialog om utvecklingsarbetets resultat och effekter. Uppföljningen sker genom kvalitativa och kvantitativa mätningar som utgör underlag för analysen av sambandet mellan genomförda aktiviteter och resultat samt effekter.

Snurra med Aktiviteter, Uppföljning, Analys, Dialog i gröna boxar.

Uppföljningen ger en indikation på hur utvecklingsarbetet ligger till gentemot de prioriterade målen samt ger underlag för nästa steg. Uppföljning och analys utgör i sin tur underlag för dialoger i utskotten mellan tjänstepersoner och förtroendevalda om utvecklingsarbetets resultat och effekter. Dialogerna i utskotten genomförs minst en gång per mål och år, och är ett viktigt medel för att tillsammans följa upp och skapa samsyn, gemensam förståelse och tillit kring utvecklingsarbetet mot målen. Resultatet av dialogerna dokumenteras som underlag för delårsrapport och årsredovisning. Tidpunkt för när dialogerna genomförs under året fastställs i utskottens årsplaner.

Utvecklingsarbetet mot målen pågår systematiskt och kontinuerligt under hela mandatperioden, och är en förutsättning för kommunens långsiktiga utveckling. Dialogen är ledande i genomförandet av utvecklingsarbetet, och sker på alla nivåer med utgångspunkt i kunskap, lärande och utveckling som tillvaratas i verksamhetens fortsatta utvecklingsarbete för att nå ökad effekt och kvalitet för de medborgare som verksamheten riktar sig till.

Roller och ansvar

Den politiska organisationen och förvaltningens organisation utgör tillsammans en helhet som stödjer en styrning och ledning som främjar tillit, helhetsperspektiv och samarbete.

Arbetet med grunduppdraget utgår från en tydlig ansvarsfördelning mellan förtroendevalda och tjänstepersoner som tar sin utgångspunkt i den tillitsbaserade styr- och ledningsmodellen. Förtroendevalda svarar för ”vad” medan tjänstepersoner hanterar ”hur”. Ledare och medledare beslutar om hur utvecklingsarbetet ska utföras inom befintliga ramar och budget.

I en organisation som baseras på tillit har alla ett ansvar att aktivt välja tillit som framväxande tillstånd.

Politisk organisation

Den politiska organisationen möjliggör och skapar förutsättningar till den tillitsbaserade styr- och ledningsmodellen. Kommunfullmäktige beslutar om kommunens utvecklingsriktning, prioriterade mål och ekonomi. Kommunfullmäktige bestämmer även hur den politiska organisationen och dess verksamhetsformer ska se ut. Genom kommunstyrelsen som gemensam nämnd för utskottsorganisationen ges ansvar för ledning, helhetssyn och samordning kring grunduppdraget. Kommunstyrelsen delegerar frågor till förvaltningsorganisationen via delegationsordningen i syfte att ge handlingsutrymme i genomförandet av grunduppdraget.

Förvaltningens organisation

Förvaltningen främjar helhetsperspektiv och samarbete genom att organisera verksamheten i en förvaltning. Genomförandet av utvecklingsarbetet i grunduppdraget kräver flexibilitet samt ständig utveckling och anpassning. Förvaltningens organisering är därför en ständigt pågående process som går hand i hand med kommunens utveckling och lärande.

Kommunledningsgruppen leder och samordnar förvaltningens utvecklingsarbete i grunduppdraget i ett helhetsperspektiv. Kommunledningsgruppen leder och möjliggör även nödvändigt omställningsarbete med stöd i Grästorp 5.0. I varje verksamhet finns en ledningsgrupp som leder verksamhetens utvecklingsarbete i grunduppdraget tillsammans med medledarna samt det innovativa omställningsarbetet i praktiken.