Styrning och ledning

Här kan du läsa om hur Grästorps kommun styr och leder sin verksamhet och hur vi jobbar för att hålla en så bra kvalitet som möjligt.

Grästorps kommuns styr- och ledningsmodell är politikens verktyg för styrning, verksamhetens verktyg för organisering och genomförande, samt strukturen för en lärande organisation.

Syfte med styr- och ledningsmodellen

Syftet med en styr- och ledningsmodell är att du som kommuninvånare ska veta vad du kan förvänta dig av kommunens verksamhet och vad som är prioriterade utvecklingsområden. I modellen klargörs även rollfördelningen mellan politiker och tjänstepersoner.

Politiker beslutar om mål, kvalitet och ekonomi. Chefer och medledare beslutar om hur detta ska utföras.

Modellen säkerställer att vi gör rätt prioriteringar och lägger tid och resurser på rätt saker utifrån målen. Prioritering är en förutsättning för att åstadkomma utveckling, allt är viktigt men allt är inte viktigast.

Politisk styrning

Riktningen för verksamhetens arbete anges i visionen och missionen som gäller tills vidare, och finns formulerade i inriktningsdokumentet som sträcker sig över fyra år.

Inriktningsdokumentet beskriver även kommunens målarbete i fyra övergripande nivåer som beslutas av politiken:

  • Vision
  • Perspektiv
  • Fokusområden
  • Mål

Målen följs upp i huvudsak genom dialog på alla nivåer, samt genom de verksamhetsmått som tas fram av verksamheten och fastställs politiskt i samband med antagandet av verksamhetsplanen. Allt arbete som utförs i Grästorps kommun vilar på den gemensamma värdegrunden.

Inriktningsdokument

Bild från den klickbara presentationen. inriktningsdokument 2020-2024 klickbar presentation

Klicka på bilden för att se Grästorps kommuns inriktningsdokument som klickbar presentation, eller ladda ner dokumentet här Pdf, 379.3 kB, öppnas i nytt fönster..

Lärande organisation

Grästorps kommun arbetar i en lärande organisation. Den lärande organisationen skapar goda förutsättningar för medledares lärande och tar till sig och nyttiggör detta i verksamhetens strävan att påverka och anpassa sig till omvärlden.

Syftet är att skapa hög effektivitet, kvalitet och kundnöjdhet.

Verksamhetens organsation

Verksamheten organiseras på ett sätt som möjliggör helhetstänk, samverkan och effektivitet. Målbilden är att genomföra politikens mål, bedriva förbättringsarbete/utvecklingsarbete samt genomföra det kommunala basuppdraget på bästa sätt enligt gällande lagar och regler.

Kommundirektörens ledningsgrupp (KLG) leder, samordnar och utvecklar verksamheten i Grästorps kommun, utifrån beslutade mål och verksamhetens behov. Utöver KLG finns en ledningsgrupp i respektive verksamhet. Dessutom finns regelbundna arbetsplatsträffar för alla team och arbetslag. Tillit och värdskap genomsyrar ledarskap och medledarskap.