Dela sidan på sociala medier

Avgifter för vård, omsorg och kost i Grästorps kommun 2024

Här finns en förteckning över avgifterna för vård, omsorg och kost i Grästorps kommun. Längst ner på sidan finns informationen som pdf.

Skriv tabellbeskrivning här

Insats

Kostnad per månad

Trygghetslarm
(Stationärt alternativt mobilt)

275 kr, extra larmknapp 100 kr

GPS-larm
(endast som HSL-insats)

Enbart GPS-larm 275 kr. Som komplettering till trygghetslarm 100 kr

Hemtjänst 1-10 timmar/månad

1030 kr, 40% av maxtaxan

Hemtjänst 11-30 timmar/månad

1802 kr, 70% av maxtaxan

Hemtjänst 31 < timmar/månad

2575 kr, 100% av maxtaxan

Dagens lunch, hemleverans

86 kr/portion

Dagverksamhet, lunch

86 kr/portion

Dagverksamhet resor

29 kr/enkelresa
(40 % av 73 kr/enkelresa enligt gällande färdtjänsttaxan from (2024-01-15)

Hälso- och sjukvårdsinsatser

500 kr

Influensavaccination

Avgiften följer belopp som fastställs av Västra Götalandsregionen för varje ny säsong

Palliativ vård i hemmet, hälso- och sjukvård

500 kr

Palliativ vård i hemmet, omvårdnad

86 kr/dygn, max 2575 kr/månad

Korttid-/växelvård, palliativ vård på Passagen

hyra 151 kr/dygn

mat 164 kr/dygn

omvårdnad 86 kr/dygn, max 2575 kr/månad

Trygghetsplats

hyra 151 kr/dygn
mat 164 kr/dygn

Växelvård, dagtid

hyra 93 kr/dag

mat 86 kr/dag

Särskilt boende,

hyra Åsevi


hyra Vistegården


två alternativ beroende på lägenhetens storlek (m2): 6799, 7231 kr

tre alternativ beroende på lägenhetens storlek (m2): 7383, 7963 eller 8283 kr

Särskilt boende,
övrigt

omvårdnad 2575 kr

mat 4916 kr

Särskilt boende, hyra Smultronvägen 20

6751 kr

Daglig verksamhet lunch

62 kr/portion

Korttidstillsyn LSS

heldygn 57 kr/dygn (0,1 % av prisbasbeloppet)

frukost 12 kr, lunch 23 kr, middag 23 kr

Korttidsvistelse LSS

heldygn 57 kr/dygn (0,1 % av prisbasbeloppet)

Kontaktfamilj SoL

heldygn 57 kr/dygn (0,1 % av prisbasbeloppet)

Placering i heldygnsomsorg av barn och unga enligt SoL och LSS

1 673 kr till och med den månad barnet fyller 11 år

1 823 kr till och med den månad barnet fyller 15 år

2 223 kr från och med den månad barnet fyller 15 år

Stöd och hjälpinsatser, vuxna SoL och LSS

Egenavgift uppgår till högst 80 kronor per dag.

Övriga stöd- och hjälpinsatser vid hem som i huvudsak tillhandahåller boende uppgår till 164 kr per dygn i 2024 års nivå.

Övriga placeringar på HVB-hem enligt SoL och LSS tas en avgift för mat och boende med beaktande av förbehållsbeloppet.

Familjerådgivning

100 kr per tillfälle (taxa fastställs av Lidköpings kommun)

Dödsboförvaltning

Beräknad självkostnad per timma avseende dödsboförvaltning och anordnande av begravning är 0,8 % av prisbasbeloppet. (458 kr/tim 2024). Till beloppet läggs lagstadgad moms

Hur avgifterna debiteras

Avgifter debiteras från och med den dag då insatsen är verkställd till och med sista dag för verkställighet.

Hyreskontrakt för särskilt boende upprättas från den dagen då lägenheten är tillgänglig för inflyttning. Hyra debiteras från inflyttningsdag till och med den dag då lägenheten är slutstädad.

Information angående förändring av maxtaxan

Avgiften för larm, hemtjänst, omvårdnad i ordinärt eller särskilt boende och kommunal hälso-och sjukvård, ingår i den så kallade maxtaxan. Regeringen har beslutat att prisbasbeloppet för 2024 är 57 300 kr.

2024-01-01 – 2024-12-31 får maxtaxan uppgå till högst en tolftedel av 0, 5392 procent av prisbasbeloppet. Det innebär att maxtaxan för 2024 får uppgå till högst 2 575 kr/mån, vilket blir 86 kr/dygn.