Dela sidan på sociala medier

Säkerhet och beredskap

Kommunens hus

Här finns information om kommunikationskanaler, informationspunkter och kommunikation i händelse av en kris.

Är du eller någon annan i din närhet i en nödsituation där det är fara för liv, ring 112.

Extraordinär händelse

I lagen definieras en extraordinär händelse som en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller en överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen. Tillämpningen av lagen aktualiseras vid en större fara som hotar liv, hälsa, miljö och egendom. Karaktäristiskt för en extraordinär händelse är den stora omfattningen, ett snabbt förlopp som kan vara svårt att överblicka och som kräver snabba beslut av de kommunala organen, särskilt i krisens inledningsskede.

Skulle en allvarlig händelse inträffa kommer vi fortlöpande att informera våra kommuninvånare om vilka åtgärder kommunen vidtar.

Kommunens ansvar

Grästorps kommun arbetar för att det ska vara tryggt och säkert att bo och vistas i kommunen. Detta görs bland annat genom grundläggande planering för att klara svåra olyckor och andra påfrestningar.

Vi lever i ett sårbart samhälle med hot och risker som snabbt kan slå ut vitala delar av vårt samhälle. Kommunens arbete med samhällets krisberedskap Länk till annan webbplats.är en av grundpelarna för vår säkerhet.

 • Kommunen har ett ansvar för att minska riskerna och för att vara förberedd om en kris inträffar. En kris hotar grundläggande funktioner som exempelvis elförsörjning eller vår hälsa.
 • Kommunen har ett ansvar för att lindra effekterna av en kris. Kommunen ska varje år analysera vilka hot och risker det finns inom kommunen.
 • Varje år övar kommunen sin organisation i krishantering.

Så får du viktig information vid en kris

När krisen är framme är det viktigt att du håller dig i säkerhet och informerad om händelsen.

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner.

Du kan få VMA i flera olika kanaler:

 • via radio och tv
 • från krisinformation.se via webb, app och i sociala medier
 • som notis i apparna Sveriges Radios SR Play, krisinformation.se och 112 SOS Alarm

I vissa fall kan du bli varnad genom:

 • talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området
 • sms till din mobil om den är registrerad, eller används, i det drabbade området
 • Utomhusvarning med tyfoner. Varningssignalen är ett högt utomhuslarm som består av en 7 sekunder lång ihållande signal följd av 14 sekunders tystnad. Det ljuder under minst två minuter. I Grästorp finns det inget sådant larm.

Gör såhär när du nås av ett VMA:

 • Lyssna på Radio P4 Skaraborg, 100,3 MHz för att få mer information.
 • På SVT:s text-TV sidan 599 publiceras samma meddelande skriftligt som läses i radion
 • För mer information vid ett VMA, ring informationsnumret 113 13 eller följ information på vår webbplats, krisinformation och facebook. Ring inte nödnumret 112 för att ställa frågor om VMA.

Här kan du läsa MSB:s information om VMA. Länk till annan webbplats.

Hur kommunicerar Grästorps kommun vid en extraordinär händelse?

Hemsidan

Vi använder hemsidan, www.grastorp.se, för att informera om extraordinära händelser. Ibland kan en röd krisbanner som leder till den senaste informationen läggas högst upp på sidan.

Facebook

Vi kan komma att använda Grästorps facebooksida för att informera om det vi vet och om det till exempel är något vi vill att du ska göra för att skydda dig under händelsen.

Följ Grästorps kommun på Facebook. Länk till annan webbplats.

Sms

Grästorps kommun använder sig av ett system där invånare kontaktas via sms eller förinspelade röstsamtal vid extraordinära eller akuta händelser.

Alla som vill ta emot sms från kommunen kan registrera sig i portalen. Länk till annan webbplats. Där anger man sitt mobilnummer, sitt namn och adress och mailadress. Uppgifterna gör att rätt meddelande kommer till rätt telefonnummer, då meddelandena i vissa fall avgränsas geografiskt.

Läs mer om hur sms-tjänsten fungerar här.

Telefon

Det nationella informationsnumret 113 13 lämnar och tar emot information dygnet runt. Grästorps kommun har ett extra informationsnummer som vi öppnar om vi bedömer att krisen är allvarlig. Numret är 0514-582 30. Dit kan du ringa för att få svar på frågor om krisen.

Informationspunkter

Om webben och andra elektroniska kanaler inte är tillgängliga har Grästorps kommun informationspunkter på anslagstavlorna i Kommunens hus, Jon Jespersgatan 28, och på Kulturhuset, Oskarsgatan 25.

Bra länkar

Krisberedskap hemma

Om det blir ett långvarigt strömavbrott eller någon annan allvarlig störning i samhället måste du själv ha en hemberedskap och kunna ordna med vatten, mat och värme.

Du behöver också kunna kommunicera med andra och få information från media och myndigheter vid en kris. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre, oavsett vad som har hänt.

På msb.se - råd till privatpersoner finns mer information. Länk till annan webbplats.

Krisstöd

Vid större och akuta krissituationer där ett flertal personer och anhöriga drabbas inom Grästorps kommuns geografiska område, ska kommunen kunna säkerställa psykiskt och social omhändertagande.

För att klara denna beredskap finns en krisstödsorganisation inom Grästorps kommun. Det övergripande ansvaret för krisstöd har kommunens krisledning. Det operativa ansvaret ligger inom social verksamhet med förstärkt kompetens inom kurativ, psykologisk och själavårdande verksamheter.

Samverkan sker med kommunens övriga verksamheter, Svenska kyrkan, polis, räddningstjänst, Primärvården, Krisstöd NU-sjukvården eller Krisstöd SkaS (Skaraborgs sjukhus), frivilligorganisationer samt trossamfund.

Strömavbrott

Om du har strömavbrott, kontrollera först säkringar och jordfelsbrytare. Kolla om grannarna också har strömavbrott. Om det är ett större elavbrott kan du få mer information om genom att lyssna på radio P4 Skaraborg, 100,3 MHz

För felanmälan när du har strömavbrott, ring Grästorps energi på telefon 0514-105 25

Vid akuta fel utanför kontorstid så kan du kontakta Grästorps energis jourhavande montör på telefon 070 - 328 13 94.

Sevesoverksamheter

I Grästorps kommun finns anläggningar som omfattas av EU:s Sevesodirektiv. Detta direktiv syftar till att åtgärder vidtas för att förebygga och begränsa följderna av kemikalieolyckor vid anläggningar där farliga ämnen hanteras. Läs mer om Sevesoverksamheter på Räddningstjänsten Skaraborgs hemsida Länk till annan webbplats.

Säkerhetssamordning Grästorp, Vara och Essunga

Vara, Essunga och Grästorp har en gemensam säkerhetsavdelning med fyra säkerhetssamordnare. Deras uppdrag är att göra kommunernas verksamheter robusta och redo om krisen kommer. Säkerhetsarbetet i en kommun är brett och handlar om många olika frågor men framförallt om planering och förebyggande arbete. En uppgift i samband med varje ny mandatperiod är att ta fram en ny risk-och sårbarhetsanalys för respektive kommun. I den undersöker man vilka risker som finns i kommunen och hittar åtgärder som måste göras för att klara av att upprätthålla kommunens verksamhet vid kris, exempelvis strömavbrott. Säkerhetsarbetet i en kommun styrs av många lagar och förordningar men arbetet är en kombination av det strategiska och praktiska arbetet. Utöver risk- och sårbarhetsanalyser och krisplaneringar ska säkerhetsorganisationen bidra till att kommunerna och dess anställda är ordentligt förberedda för olika händelser så att verksamheter kan upprätthållas.