Dela sidan på sociala medier

Avgifter

Kommunstyrelsen fattar årligen beslut om vilka avgifter som tas ut för vård och omsorg i kommunen. Nedan hittar du information om aktuella avgifter inom social verksamhet och vad som påverkar hur hög avgiften blir. På undersidorna hittar du styrdokumenten i textform och kan läsa mer om maxtaxa och avgifter.

Avgifter inom funktionsnedsättning

För boende i bostad med särskild service tas en hyra ut enligt hyresavtal. Avgift tas ut för lunch på daglig verksamhet, måltider vid korttidsvistelse/tillsyn och en egenavgift för arbetsresor till och från daglig verksamhet samt stöd och hjälpinsatser för vuxna enligt LSS.

Vid placering på HVB-hem tas en egenavgift ut för mat och hyra. Vid placering i heldygnsomsorg av barn och unga enligt LSS finns ett tak för det belopp som föräldrar ska bidra med.

Avgifter inom individ- och familjeomsorg

Vid placering i heldygnsomsorg av barn och unga enligt SoL finns ett tak för det belopp som föräldrar/vårdnadshavare ska bidra med. En kostnad tas ut för måltider vid vistelse i kontaktfamilj. 

Avgift tas även ut för stöd och hjälpinsatser för vuxna, familjerådgivning och dödsboförvaltning samt en egenavgift för mat och hyra vid placering av vuxna på HVB-hem.

Avgifter inom äldreomsorgen

Insamling av uppgifter

När du fått ett beslut om insatser skickas det ut en inkomstförfrågan till dig från avgiftshandläggaren. Om du inte besvarar den kommer avgiftshandläggaren automatiskt debitera dig enligt maxtaxan. Du har 14 dagar på dig att besvara inkomstförfrågan. Har du frågor kontaktar du avgiftshandläggare via telefon eller e-post. Avgiften tas ut från den dag insatsen verkställs med undantag för hyror i särskilt boende som där avgift tas ut from tillträdesdatum på hyresavtalet.

I januari varje år får du en förnyad inkomstförfrågan som du behöver besvara. Avgiften räknas om när inkomstförfrågan kommer tillbaka med nya uppgifter.

Vill du inte lämna dina inkomstuppgifter, vid utskick av inkomstförfrågan, har du möjlighet att själv på förfrågan kryssa att du väljer att betala maxavgift. Vid meddelande om att du accepterar maxavgift bekräftas den överenskommelsen med ett avgiftsbeslut.

Om inkomstförfrågan inte skickas in så registreras automatiskt maxavgift.

Den nya avgiften bekräftas med ett avgiftsbeslut. Avgiften räknas ut efter din inkomst. Du betalar avgift efter hur stor inkomst du har efter skatt.

I fråga om makar och sammanboende ska båda fylla i inkomstförfrågan. Det sker en tudelning vid beräkning av avgift av den sammanlagda inkomsten.

Till inkomst räknas bland annat:

 • Pensioner, sjukersättningar som avser samma år som avgiftsåret.
 • Tjänst och näringsverksamhet som avser samma år som avgiftsåret.
 • Kapitalinkomster som avser året före avgiftsåret, till exempel räntor.
 • Skattefria stipendier och ersättning från avtalsgruppsjukförsäkringar.
 • Bostadstillägg och särskilt bostadstillägg som avser samma år som avgiftsåret. Man kan inte minska sin avgift genom att inte söka bostadstillägg.
  Från januari 2022 ändras beräkningen för bostadstillägget vilket innebär att fler pensionärer kan ha rätt till förmånen. Länk till mer information från Pensionsmyndigheten.

Handikappersättning räknas ej som inkomst. Din avgift påverkas inte av förmögenhet eller förmögenhetsskatt.

Avgiften och hyran betalas en månad i efterskott. Korrigering på avgift gällande förändringar sker alltid på nästkommande faktura. Olika insatser samfaktureras på en och samma faktura. Räkningen skickas ut till vårdtagaren eller till den som anmälts som räkningsmottagare.

Förbehållsbelopp

Förbehållsbelopp är det belopp du har rätt att behålla innan avgift tas ut för hemvård/omvårdnadsavgift.

Förbehållsbeloppet from 2024-01-01 är:

 • Ensamstående: 7 062 kr
 • Gifta/sammanboende: 5 762 kr
 • Under 61 år, ensamstående: 7 768 kr
 • Under 61 år, gifta/sammanboende: 6 338 kr

Avgiften kan ändras om:

 • Insatserna ändras
 • Inkomstförhållandena ändras
 • Bostadstilläggets storlek ändras
 • Familjeförhållandena förändras
 • Förbehållsbeloppet behöver ändras

Autogiro eller e-faktura

För en enklare hantering rekommenderar vi dig att välja e-faktura eller autogiro för betalning av fakturor till Grästorps kommun.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta ekonomienheten på telefon 0514-581 25.

Överklaga

Är du inte nöjd med ditt avgiftsbeslut? Då kan du klaga hos Förvaltningsrätten. Vi hjälper dig gärna med detta. Kostnad för mat och hyra kan inte överklagas genom förvaltningsbesvär. Hyra kan prövas av hyresnämnd.

OBS! Du är skyldig att själv informera om ändrade förhållanden som sker under året och som kan påverka avgiften.

Vart vänder jag mig?

Under Kontakt hittar du telefonnummer och mejladresser.