Dela sidan på sociala medier

Maxtaxa

Här finns information om maxtaxan inom äldre- och handikappomsorgen, ur styrdokumentet med diarienummer 353/2015. Längst ner på sidan finns dokumentet som pdf.

Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) reglerar vad kommunernafår ta ut i avgift för vård, omsorg och socialt stöd.

Reglerna omfattar följande:

Ikraftträdande

Reglerna vad gäller högkostnadsskydd och förbehållsbelopp trädde i kraft 2002-07 -01, liksom reglerna för överklagande. Reglerna för avgiftsunderlagsberäkning trädde i kraft 2003-01 -01 samtidigt med det nya 8 kapitlet 4 § SoL.

Förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet fastställs årligen av socialstyrelsen med ledning av 8 kap. 7 § social­tjänstlagen. (SoL) och har fr.o.m. 2009-01 -01 bestämts till en tolftedel av 1,3546 gångerprisbasbeloppet för ensamstående och en tolftedel av 1,1446 gånger prisbasbeloppet försammanlevande makar och sambor. För yngre funktionshindrade (personer under 61 år)räknas förbehållsbeloppet upp med 10 %.

Till förbehållsbeloppet ska räknas den faktiska bostadskostnaden samt en eventuellindividuell höjning eller minskning av förbehållsbeloppet.

Lägsta förbehållsbelopp skall täcka normalkostnader avseende livsmedel, skor, kläder,fri­tid, hygien, dagstidning, telefon, tv -avgift, hemförsäkring, öppet hälso- och sjukvård,tand­vård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Individuella höjningar eller sänkningar av förbehållsbeloppet

Kriterier för höjning av förbehållsbeloppet kan vara då det finns särskilda omständigheter. Behovet ska vara varaktigt och avse ett inte oväsentligt högre belopp (ett par hundrakr/mån). Exempel på sådana skäl kan vara underhållskostnad för barn, fördyrandekostnader för resor eller kostnader för god man. Vidare kan förbehållsbeloppet behövahöjas om den enskilde har merkostnader för livsmedel, t ex på grund av att kost köps viahemtjänsten i ordinä1i eller särskilt boende.

Kriterier för minskning av förbehållsbeloppet kan vara då den enskilde inte har en utgifts­ post som ingår i det angivna förbehållsbeloppet. Exempelvis då kostnaden för någotingår i avgiften för vård och omsorg, alternativt ingår i hyran för särskild boendeform.Hushållsel, vissa förbrukningsartiklar och möbler är några exempel. Minskning kan görasi de fall in satsen ges kostnadsfritt av kommunen.

Matkostnader

Konsumentverket lämnar årligen uppgifter om matkostnader om alla mål inhandlas ochtillagas hemma. Matkostnaderna fördelas på följande sätt och täcks av förbehållsbeloppet:

  • Frukost 20%
  • Lunch 30%
  • Mellanål 10%
  • Middag 40%

Det som konsumentverket redovisar som middag skall tolkas som huvudmålet även omdet intas mitt på dagen.

Om en person köper ett mål färdiglagad mat per dag måste kostnaderna för detta beräknas och förbehållsbeloppet höjas för att räcka till övriga måltider. Om alla mål köpsfärdiglagade måste förbehållsbeloppet höjas med mellanskillnaden mellanKonsumentverketsrikt­ linjer och den faktiska matkostnaden. Kostnaderna ska vara avvaraktig karaktär och mer­ kostnaden ska inte vara oskäligt hög.

Högkostnadsskydd (maxtaxa)

Högkostnadsskyddet för vård, omsorg och socialt stöd enligt SoL och HSL innebär en högsta avgift för hemtjänst i såväl ordinärt som särskilt boende, dagverksamhet ochkommunal hälso- och sjukvård. Avgiften är framräknad som en tolftedel av 0,5392procent av prisbasbeloppet.

Hyror

Hyreskostnader regleras i hyreslagstiftningen. Högsta avgift för bostad i särskildaboende­ former som inte omfattas av hyreslagstiftningen uppgår till en tolftedel av 0 ,5539 procentav prisbasbeloppet. I Grästorps finns inga sådana boendeformer.

Avgiftsunderlagsberäkning

Reglerna för avgiftsunderlagsberäkning regleras i 8 kapitlet socialtjänstlagen (SoL).

Överklagan

Ett avgiftsbeslut överklagas enligt förvaltningslagen