Dela sidan på sociala medier

Fakta om ekonomiskt bistånd

Det finns många regler som bestämmer om du kan få försörjningsstöd eller andra ekonomiska bistånd. Här kan du läsa mer om det.

Rätten till ekonomiskt bistånd

Alla som vistas i Grästorps kommun och som inte själva kan försörja sig eller bli försörjda på annat sätt har rätt till ekonomiskt bistånd. Bidraget är behovsprövat och utbetalas av kommunen.

Stödet består dels av de utgifter man har regelbundet varje månad (försörjningsstödet) och annat mer tillfälligt bistånd som behövs för att man skall klara sin livsföring i övrigt (bistånd i övrigt).

Försörjningsstöd

Försörjningsstödet består dels av en riksnorm och dels av kostnadsposter som kan vara olika stora för olika människor.

Riksnormen är beräknad på Konsumentverkets beräkningar av en skälig levnadsnivå och ska ses som en ram inom vilket hushållet kan fördela sina kostnader. Hur stor summa du kan få beror på hur stor din familj är, hur gamla dina hemmavarande barn är samt era totala inkomster.

I riksnormen ingår följande poster:

 • livsmedel
 • kläder och skor
 • lek och fritid
 • hälsa och hygien
 • förbrukningsvaror
 • dagstidningar
 • telefoner

Övrigt försörjningsstöd, som ej ingår i riksnormen utgörs av:

 • boendekostnader
 • hushållsel
 • hemförsäkring
 • arbetsresor
 • avgift för medlemskap i A-kassa och fackförening

Bistånd i övrigt

Ibland uppstår händelser som kostar samtidigt som de totala inkomsterna för ditt hushåll inte är högre än försörjningsstödet. Du kan då ansöka om bistånd för detta.

Detta gäller till exempel kostnader för:

 • läkarvård/behandling
 • medicin
 • akut tandvård
 • glasögon
 • begravning
 • möbler
 • flytt

Inkomster och tillgångar som minskar det ekonomiska biståndet

 • Arbetsinkomster från samtliga hushållsmedlemmar under de senaste tre månaderna
 • Arbetslöshetsersättning
 • Arvoden
 • Barnbidrag inklusive flerbarnstillägg
 • Bostadsbidrag/bostadstillägg
 • Familjebidrag
 • Föräldrapenning
 • Livränta
 • Pension/sjukbidrag
 • Sjukpenning
 • Skatteåterbäring
 • Studieersättning av olika slag
 • Underhållsbidrag
 • Utbildningsbidrag
 • Vårdbidrag (skattepliktig del)
 • Samtliga realiserbara tillgångar såsom aktier, bankmedel, fonder, obligationer, vissa pensionsförsäkringar samt bil, båt, konst, smycken, sommarbostad, med mera
 • Övriga inkomster och tillgångar

Ändrade inkomster

Under den tid du får försörjningsstöd eller bistånd i övrigt skall alla förändringar i din ekonomiska situation som påverkar din ekonomi meddelas till socialtjänsten.

Du kan bli åtalad för bedrägeri och återbetalningsskyldig om du:

 • lämnar ofullständiga eller oriktiga uppgifter
 • inte lämnar in uppgifter som har betydelse för din ekonomi

Registrering

När du söker försörjningsstöd eller bistånd i övrigt registreras du i socialregistret och en personakt läggs upp. I personakten förs journalanteckningar som du har rätt att läsa. Socialregistret får bara användas av personal inom socialtjänsten samt för statistikuppgifter.

Följande data förs in i registret: namn, personnummer, adress, civilstånd, familjeförhållanden, medborgarskap samt utbetalt ekonomiskt bistånd.

Ovanstående uppgifter är sekretessbelagda enligt Offentlighets- och sekretesslagen. All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter till obehöriga om dig eller dina förhållanden.

Uppgiftskontroll

Vid varje ansökan om försörjningsstöd görs en utredning avseende ditt behov den aktuella månaden. Du måste lämna de efterfrågade uppgifterna till socialtjänsten men vissa kontroller görs ändå regelbundet.

Med din underskrift på ansökningsblanketten godkänner du att kontroller som anges där får göras. Du försäkrar samtidigt att lämnade uppgifter är riktiga.

Återbetalning

Återbetalning av försörjningsstöd förekommer om det betalats ut:

 • som förskott på förmån som pension eller sjukpenning
 • vid arbetskonflikt
 • när det finns inkomster eller tillgångar som man är förhindrad att förfoga över för tillfället
 • om försörjningsstödet utbetalats på felaktig grund genom att oriktiga uppgifter lämnats eller underlåtenhet att lämna uppgifter

Överklagan

Om du är missnöjd med beslutet om ekonomiskt bistånd kan du överklaga beslutet. Överklagandet skall ställas till Socialförvaltningen.

I brevet ska du tala om vad du är missnöjd med. Överklagandet ska göras senast tre veckor efter att du fått beslutet. Fler upplysningar kan fås av socialtjänstens myndighetsenhet.

Adress:
Grästorps Kommun
Social verksamhet
467 80 GRÄSTORP