Dela sidan på sociala medier

Dödsboanmälan

När en person dör ska normalt bouppteckning göras inom tre månader från dödsfallet och sedan skickas till Skatteverket för registrering. Om dödsboet saknar tillgångar kan boutppteckning ersättas av dödsboanmälan.

Som dödsbodelägare kan du ansöka om en dödsboanmälan när:

 • Dödsboets tillgångar endast räcker till utgifter till begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet.
 • Det inte finns någon fast egendom eller tomträtt (i Sverige eller utomlands) i dödsboet.
 • Dödsboets tillgångar är orörda och det finns underlag som med säkerhet fastslår de ekonomiska förhållandena. Vid komplicerade värderingsfrågor eller när det krävs mer efterforskning av den avlidnes tillgångar upprättas istället en bouppteckning.
 • Samtliga dödsbodelägare är överens om att ansöka om dödsboanmälan. Om någon istället begär att en bouppteckning ska upprättas görs ingen dödsboanmälan.

Mer information hos Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktigt att tänka på vid ansökan om dödsboanmälan

 • Stoppa genast alla överföringar och betalningar som ligger på autogiro.
 • Inga räkningar ska betalas. Dödsboets pengar ska inte användas till att betala räkningar eller användas på annat sätt innan dödsboanmälan är klar.
 • Begravningskostnaderna prioriteras före alla andra räkningar i dödsboet. Om det finns tillgångar i dödsboet ska de i första hand användas till att betala begravningskostnaderna.
 • Gör en adressändring till den som ska förvalta dödsboet.
 • Säg upp lägenhet, el, telefon och tidning med mera.
 • Kontakta samtliga dödsbodelägare – de ska få veta om att de har rätt att se dödsboet innan det avvecklas. Om dödsbodelägare inte är överens om att ansöka om dödsboanmälan ska en bouppteckning istället upprättas.
 • Om det finns obetalda räkningar eller det kommer nya räkningar i den avlidnes namn, kontakta avsändaren och informera om dödsfallet, vilket förhindrar tråkiga påminnelser.
 • Om det finns tidigare tecknad fullmakt upphör denna att gälla vid dödsfallet.
 • Pension, bostadsbidrag, lön eller dylikt utfaller den månad personen avlider. I vissa fall kan innestående lön betalas ut månaden efter.
 • Ta reda på om det finns livförsäkringar eller begravningsförsäkringar.
 • För att en dödsboanmälan ska kunna upprättas görs oftast ett hembesök i den avlidnes hem. Om bostaden är tömd och städad före hembesöket kan det medföra att dödsboanmälan inte kan upprättas.
 • Testamenten, äktenskapsförord och efterarv kan ibland vara ett hinder för en dödsboanmälan. Vid tveksamheter, eller då nödvändiga handlingar inte lämnas in, kan en ansökan avslås.
 • Den avlidne ska ha varit bosatt i kommunen där ansökan görs.

Så här ansöker du

Ansök via e-tjänsten under "självservice" Länk till annan webbplats..

Förutom ansökan behövs följande handlingar för att vi ska kunna pröva ärendet:

 • Kopia på dödsfallsintyg och släktutredning från Skatteverket.
 • Kopia av hela senaste inkomstdeklarationen, det vill säga fyra sidor, alternativt slutskattesedel och kontoutdrag. Finns dessa inte i bostaden kan de beställas från Skatteverket. Lämnas också för efterlevande make/maka.
 • Två handlingar från bank eller banker:
  Kopia på ”Kapital- och räntebesked” som visar uppgifter om tillgångar på dödsdagen. Lämnas också för efterlevande make eller maka. Dessutom behövs kopia på ”Tillfälligt kontoutdrag” per konto som visar aktuellt saldo dagen då utdraget görs och tre månader bakåt i tiden. Detta kan med fördel beställas efter det att utbetalningar kommit in efter dödsdagen – exempelvis pension, lön eller eventuella försäkringar som fallit ut eller eventuella insättningar är gjorda. Lämnas också för efterlevande make eller maka.
 • Kopia på offert eller faktura på begravningskostnad och eventuell gravsten/textkomplettering.
 • Kopia på senaste hyresavin (gäller endast ensamstående).
  Vi kan behöva inhämta mer uppgifter vid behov.

Lämna även in följande handlingar om de finns via e-tjänsten:

 • Värderingsunderlag av eventuellt lösöre: bohag (exempelvis möbler, husgeråd, smycken), bil, båt, moped med mera.
 • Testamente.
 • Fordringar på grund av fastighetsöverlåtelser.
 • Har den döde en andel i annat oskiftat dödsbo? Bifoga då bouppteckning som visar detta.
 • Bouppteckning efter tidigare avliden make.
 • Inventeringsprotokoll från bankfack.

Vid frågor kontaktas dödsbohandläggaren på telefon 0514-580 00.