Dela sidan på sociala medier

Socialpsykiatri

Kommunens ansvar för personer med psykisk funktionsnedsättning regleras i socialtjänstlagen, SoL, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS samt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL.

Kommunen har ett ansvar att medverka till att personer med psykisk funktionsnedsättning får något medningsfullt att sysselsätta sig med och får bo på ett sätt som anpassats till deras behov. Insatser som daglig sysselsättning och boendestöd kan därför erbjudas vid behov.

Ansökan om socialpsykiatrins insatser i Grästorps kommun ska alltid tas upp av myndighetsenhetens socialsekreterare med inriktning mot psykiskt funktionshindrade och vuxna med beroendeproblematik. Det är socialsekreteraren som utreder vilka behov den enskilde brukaren har och om det blir aktuellt med någon insats.

Vilka insatser?

Insatserna ska, så långt det är möjligt, ges på ett sådant sätt och i den miljö som den behövande väljer. Insatserna ska leda till ett självständigt och värdigt liv och för den behövande ett upplevt välbefinnande och aktivt deltagande i samhället.