Dela sidan på sociala medier

Socialpsykiatri

Kommunens ansvar för personer med psykisk funktionsnedsättning regleras i socialtjänstlagen, SoL, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS samt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL.

Psykisk ohälsa

De allra flesta av oss kommer någon gång i livet i kontakt med psykisk ohälsa, antingen genom att vi själva drabbas, en nära anhörig, vän eller arbetskamrat. En person som har en psykisk funktionsnedsättning har svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Begränsningarna har funnits, eller kan antas komma att bestå under en längre tid.

Funktionsnedsättningen kan påverka förmågan att ta hand om sig själv i det dagliga livet, att umgås med andra och även minska förmågan att arbeta eller att delta i aktiviteter.

Kommunen har ett ansvar att medverka till att personer med psykisk funktionsnedsättning får något meningsfullt att sysselsätta sig med och får bo på ett sätt som anpassats till deras behov. Insatser som daglig sysselsättning och boendestöd kan därför erbjudas vid behov.

Ansöka om insatser

Ansökan om socialpsykiatrins insatser i Grästorps kommun ska alltid tas upp av myndighetsenhetens socialsekreterare med inriktning mot psykiskt funktionshindrade och vuxna med beroendeproblematik. Det är socialsekreteraren som utreder vilka behov den enskilde brukaren har och om det blir aktuellt med någon insats.

Insatserna ska, så långt det är möjligt, ges på ett sådant sätt och i den miljö som den behövande väljer. Insatserna ska leda till ett självständigt och värdigt liv och för den behövande ett upplevt välbefinnande och aktivt deltagande i samhället.

Du kan exempelvis:

  • Få hjälp med att skapa rutiner och struktur i vardagen
  • Bli motiverad till förändring
  • Få hjälp att bryta eventuell isolering och ensamhet.

Kommunen har personal som stöttar personer med psykiskt funktionshinder. Personalen ingår i Stödteamet. Stödteamet ger också hjälp och stöd till personer som har missbruksproblem och/eller andra sociala problem.

Vart vänder jag mig?

Om du vill veta mer om olika stödinsatser är du välkommen att ringa socialtjänsten i Grästorp för rådgivning eller boka en tid för samtal. Telefonnummer och mejladresser hittar du under Kontakt.