Dela sidan på sociala medier

Söderskogen, del av Tengene 2:5 m.fl.

söderskogen

Planinformation

Plannamn: Söderskogen, del av Tengene 2:5 m.fl.
Uppdragsledare: Erica Olson
Kommundel: Söder om tätorten

Syftet med planen är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse i anslutning till väg 186 och med närhet till Grästorps tätort. Planen kommer ge möjlighet att bygga friliggande villor i ett naturnära läge i skogsbrynet.
Planförslaget möjliggör även för småskalig odling i form av odlingslotter.

Detta har hänt i planarbetet

Beslut om detaljplan 2021-02-10

Planarbete pågår

Tidplan för fortsatt planarbete

Samråd 2:a kvartalet 2023

Granskning 4:e kvartalet 2023

Antagande 1:a kvartalet 2024

Laga kraft: 2:a kvartalet 2024