Dela sidan på sociala medier

Detaljplan för del av Grästorp 15:4, räddningsstation

Planinformation

Plannamn: Del av Grästorp 15:4, räddningsstation

Projektledare: Adam Blomster

Kommundel: tätorten

Syfte: Syftet med planen är att möjliggöra byggnation för en ny räddningsstation och annat samhällsviktigt ändamål på fastigheten Grästorp 15:4.

Information om samråd

Detaljplanen ligger ute på samråd till och med fredag den 26 maj. Samråd är första tillfället för allmänheten att lämna synpunkter på planförslaget. Eventuella synpunkter ska ske skriftligen till, och vara kommunen tillhanda, senast fredagen den 26 maj.

Synpunkter skickas till kommun@grastorp.se alternativt med post till:

Grästorps kommun
Samhällsbyggnadsverksamheten
467 80 Grästorp

Samrådsmöte kommer att hållas i Samlingssalen i Kommunens hus den 9 maj kl. 17:30-18:30 där kommunen presenterar planförslaget och svarar på eventuella frågor.
Anmälan till samrådsmötet ska ske senast den 7 maj kl. 23.59 till adam.blomster@grastorp.se.

 

Detta har hänt i planarbetet

Beslut om planuppdrag: 2021-09-08

Beslut om samråd: 2023-04-12

Tidsplan för fortsatt arbete

Samråd: 2023-05-05 till 2023-05-26

Granskning: 4:e kvartalet 2023

Antagande: 1:a kvartalet 2024

Laga kraft: 1:a kvartalet 2024

Planhandlingar och utredningar

Plankarta Pdf, 667.3 kB.

Planbeskrivning Pdf, 2.9 MB.

Barnkonsekvensanalys, arbetsmiljöanalys och trafikutredning Pdf, 2 MB.

Dag- och skyfallsutredning Pdf, 3.8 MB.

Grundkarta Pdf, 280.8 kB.

Lokaliseringsutredning Pdf, 2.3 MB.

Naturvärdesinventering Pdf, 2.2 MB.

Trafikutredning Pdf, 1.6 MB.