Dela sidan på sociala medier

Detaljplan för Västölet, del av
Grästorp 15:1 m.fl.

Kartbild där Grästorp 15:1 samt del av Tengene 1:25 är utmärkt med röda streck.

Planinformation

Plannamn: Västölet, Grästorp 15:1 m.fl.

Projektledare: Viktor Salfjord

Kommundel: öster om tätorten

Syfte: Syftet med planen är att möjliggöra för ett nytt industriområde på del av fastigheterna Grästorp 15:1 och Tengene 1:25.

Information om samråd

Detaljplanen ligger ute på samråd till och med fredag den 26 maj. Samråd är första tillfället för allmänheten att lämna synpunkter på planförslaget. Eventuella synpunkter ska ske skriftligen till, och vara kommunen tillhanda, senast fredagen den 26 maj.

Synpunkter skickas till kommun@grastorp.se alternativt med post till:

Grästorps kommun
Samhällsbyggnadsverksamheten
467 80 Grästorp

Samrådsmöte kommer att hållas i Samlingssalen i Kommunens hus den 10 maj kl. 17:30-18:30 där kommunen presenterar planförslaget och svarar på eventuella frågor.
Anmälan till samrådsmötet ska ske senast den 8 maj kl. 23.59 till viktor.salfjord@grastorp.se


Detta har hänt i planarbetet

Beslut om detaljplan 2022-02-25

Beslut om samråd 2023-04-12

Tidplan för fortsatt arbete

Samråd 2:a kvartalet 2023

Granskning 4:e kvartalet 2023

Antagande 1:a kvartalet 2024

Laga kraft 1:a kvartalet 2024

Planhandlingar och utredningar

Plankarta Pdf, 1.5 MB.

Planbeskrivning Pdf, 2.6 MB.

Grundkarta Pdf, 1.4 MB.

Arkeologisk utredning 2020 Pdf, 14.1 MB.

Arkeologisk utredning 2022 Pdf, 9.4 MB.

Dagvatten- och skyfallsutredning Pdf, 3 MB.

Geoteknisk utredning, PM Pdf, 12.8 MB.

Geoteknisk utredning, MUR Pdf, 5.5 MB.

Naturvärdesinventering Pdf, 2.4 MB.

Riskutredning Pdf, 976 kB.

Trafikutredning Pdf, 550.3 kB.