Dela sidan på sociala medier

Lantbruk

Djurhållning och lantbruk räknas enligt bestämmelserna i miljöbalken som miljöfarlig verksamhet eftersom verksamheten kan påverka miljön eller människors hälsa. Storleken på djuranläggningen avgör om tillstånd eller anmälan krävs. Som företagare måste du även ta fram och följa ett egenkontrollprogram för din verksamhet.

För att bedriva ett lantbruk (djurhållning eller växtodling) kan du behöva ansöka om tillstånd från Länsstyrelsen eller göra en anmälan till kommunens Område miljö och hälsa innan du startar din verksamhet.

Anmälan

Anläggningar med fler än 100 djurenheter (C-anläggningar) är anmälningspliktiga. Anmälan görs till Område miljö och hälsa minst sex veckor innan verksamheten startar eller ändras. Anmälan ska även göras vid ändring av tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet om ändringen är av betydelse ur störningssynpunkt.

Tillstånd

Tillstånd krävs för anläggningar med:

  • 40 000 platser för fjäderfän,
  • mer än 2 000 platser för slaktsvin,
  • mer än 750 platser för suggor,
  • mer än 400 djurenheter för nötkreatur, hästar eller minkar.

Mer information om tillstånd för lantbruk finns på Jordbruksverket.

Tillstånd för verksamhet med djur du söker hos Länsstyrelsen.

Miljötillsyn

Område miljö och hälsa genomför miljötillsyn på lantbruksanläggningar, även mindre lantbruk som inte är anmälningspliktiga. Vid inspektionen kontrolleras bland annat hantering av gödsel, bekämpningsmedel, cisterner, kemikalier, avfall och verksamheternas egenkontrollprogram.

Gödsel

Spridningsförbud råder mellan 1 november och 28 februari.

Lagringsutrymmen för stallgödsel skall vara utformade så att avrinning eller läckage till omgivningen inte sker.

Jordbruksföretag med fler än 10 djurenheter ska ha utrymme för lagring av gödsel som motsvarar

  • 8 månaders gödselproduktion vid djurhållning av nöt, häst, får eller getter.
  • 10 månaders gödselproduktion vid annan djurhållning

Jordbruksföretag med 2-10 djurenheter ska ha utrymme för lagring av gödsel som motsvarar

  • 6 månaders gödselproduktion

Jordbruksföretag med två eller färre antal djurenheter är undantagna från krav på minsta lagringskapacitet.

Lagstiftning: Förordning SFS 1998:915 om miljöhänsyn i jordbruket Föreskrift SJVFS 2004:62 om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring

E-tjänst

Dispens för gödselspridning söks via e-tjänst/självservice.

Kontakt

Kontaktcenter i Lidköping.
E-post: kommun@lidkoping.se
Telefon: 0510-77 00 00