Dela sidan på sociala medier

Livsmedel

Ett mål med livsmedelslagstiftningen i Sverige är att säkra livsmedel, det vill säga att alla ska kunna konsumera livsmedel utan att riskera att bli sjuka. Ett annat mål är redlighet, det vill säga att livsmedlen ska vara ärligt deklarerade av den som säljer eller ger bort dem och kunden ska få det kunden förväntar sig.

Myndigheternas roll

Livsmedelsverkets har det övergripande ansvaret för att samordna och leda livsmedelskontrollen i Sverige. Livsmedelsverket har även ansvaret för kontroll av animalieanläggningar som till exempel fiskeindustrier och slakt. Dessa anläggningar behöver vara godkända för att få sälja sina produkter och det är Livsmedelsverket som hanterar godkännanden. Livsmedelsverket har också ansvar för att utforma nationella regler kring till exempel märkning av livsmedel och avgifter inom livsmedelskontrollen.

Mer information på Livsmedelsverkets hemsida

Länsstyrelserna har ansvaret för att kontrollera djurskyddet, foder samt primärproduktionen. Primärproduktion är all odling, uppfödning, fiske, jakt och insamling som sker av djur och vegetabilier innan livsmedlen bereds eller bearbetas på något sätt.

Mer information på Länsstyrelsens hemsida

Kommunerna har ansvaret för att kontrollera att livsmedelsverksamheterna inom kommunen följer de lagar och regler som finns. I de flesta fall är det till kommunens livsmedelsinspektörer man ska vända sig om man har frågor om livsmedelskontrollen. Man kan även vända sig till kommunen om man har synpunkter eller klagomål på till exempel restauranger. Offentlig livsmedelskontroll görs främst genom oanmälda besök.

Matförgiftning

Vid misstänkt matförgiftning ska man som konsument så fort som möjligt kontakta Miljö-Hälsa. Det är inte alltid lätt att hitta orsaken till den misstänkta matförgiftningen men ju tidigare kännedom om misstanken desto större är chansen utreda vad som inträffat.

Vid misstanke om matförgiftning från en verksamhet som tillagat, transporterat, lagrat, serverat eller på annat sätt sålt eller överlämnat till kund, ska Miljö-hälsa enligt lag omedelbart informeras. Kontaktinformationen hittar du nedan.

En bedömning av vilka åtgärder som ska vidtas kommer att ske. Det är livsmedelsföretagets ansvar att vidta åtgärder.

Kontakt

Kontaktcenter i Lidköping.
E-post: kommun@lidkoping.se
Telefon: 0510-77 00 00