Dela sidan på sociala medier

Förbifart Grästorp

I april 2022 vann vägplanen för förbifart Grästorp laga kraft efter att tidigare blivit fastställd av Trafikverket.

Projektet med förbifart Grästorp innebär att trafiken ska styras om, så att tunga transporter inte kör genom centrala Grästorp, utan via väg 2561 (Östra vägen). Omledningen av trafiken kommer att innebära ökad framkomlighet, förbättrad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter, och minskat buller.

För att projektet med förbifart Grästorp ska kunna genomföras, så har kommunen tagit fram en ny detaljplan. Efter att detaljplanen vunnit laga kraft så har Trafikverkets vägplan fastställts och vunnit laga kraft. Detaljplanen och vägplanen baseras på olika lagstiftningar, och det är därför båda dokumenten behövs. Detaljplanen måste stödja vägplanen och ange samma typ av markanvändning. Med stöd i dessa dokument kan väg 47 dras om via väg 2651 (Östra vägen).

Byggstart november 2022

Trafikverket kommer i mitten av november påbörja produktionen för projekt Väg 47/Östra vägen, åtgärder förbifart Grästorp tillsammans med Svevia. Detta kommer innebära begränsad framkomlighet då ett körfält kommer stängas av etappvis samt trafikanordningar kommer användas för att sänka hastighet förbi där arbeten pågår. Trafiken kommer dock inte ledas om till andra vägar.

Projektet Väg 47/Östra vägen, åtgärder förbifart Grästorp ska utföras för att minska den tunga trafiken igenom Grästorps kärna då den idag orsakar stora problem för de boende i tätorten. Det handlar om buller, avgaser och vibrationer men också om barriäreffekter och otrygga miljöer för oskyddade trafikanter. Den tunga trafiken ska därför ledas om till väg 2561 (Östra vägen), som kommer bli en ny sträckning av väg 47. Nuvarande väg 47 som går genom Grästorps kärna kommer överlåtas till kommunen.

Trafikverket kommer tillsammans med Svevia utföra ett antal punktinsatser på väg 2561 (Östra vägen). Det finns behov att öka kapaciteten och framkomligheten, öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna samt att minimera bullerproblem som kan uppstå med ökade transporter på vägen. Du som bor i närheten kan komma att störas av buller från arbetet och framkomligheten på vägen kommer att variera under arbetets gång. Trafikverket och Svevia kommer arbeta etappvis längs väg 2561 (Östra vägen), men planen är att det ska gå att ta sig förbi arbetsområdet under hela byggtiden.

Arbetet kommer påbörjas där den södra cirkulationen och det fria högersvängfältet ska byggas (där väg 2561 går ut på väg 47). Det kommer att börjas med markvegetationsavtagning och sprängningsarbeten i mitten av november och sedan fortsätter arbetet med uppbyggnad av södra cirkulationen. Samtidigt som detta arbete pågår kommer arbete med avvattningsåtgärder och uppbyggnad av bullerskyddsskärmar påbörjas i början av år 2023.

Skissbild på södra cirkulationen.

Södra cirkulationen.

Tidplan

Nedan följer en grov tidplan på arbetet.

  • Cirulation söder, södra passagen: november 22 - juli 23
  • Bullerskyddsskärmar, Gabionmur: januari 23 - oktober 23
  • Avvattning sektion 1/150--2/400: februar 23 - oktober 23
  • Busshållplatser: oktober 23
  • Beläggning: juni, augusti, oktober 23
  • GC bro: september 23, januari - april 24
  • GC väg: oktober 23, maj 24
  • Cirkulation norr: oktober 23 - maj 24
Karta med de inringade områderna som berörs av byggnation av förbifart Grästorp.

Byggnationen av Väg 47/Östravägen, åtgärder förbifart Grästorp kommer pågå under drygt 1,5 år, till sommaren 2024. Det sista som kommer byggas färdigt är bron över Mjölån (4) och den norra cirkulationen (3), där väg 2561 går ut på väg 44.