Dela sidan på sociala medier

Förbifart Grästorp

Trafiken i Grästorp ska styras om så att de tunga transporterna inte kör genom centrala Grästorp utan via väg 2561. Förbifarten ska öka framkomligheten, förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och minska bullerproblemen på vägen.

Genomfartstrafiken på väg 47 i Grästorp orsakar i dag stora problem för de boende i tätorten. Det handlar om buller, avgaser och vibrationer, men också om barriäreffekter och otrygga miljöer för oskyddade trafikanter.

Trafikverket ska göra ett antal punktinsatser för att styra om trafiken så att de tunga transporterna inte kör genom centrala Grästorp, utan i stället via väg 2561. Nuvarande väg 2561 kommer att bli en ny sträckning av väg 47. Längs denna väg finns det behov av att öka kapaciteten och framkomligheten, öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna samt att minimera bullerproblem som kan uppstå med ökade transporter på vägen.

Samråd

Trafikverkets samråd gällande förbifart Grästorps inleds den 30 april

Med anledning av rådande situation med covid-19 genomförs samrådet, i så stor utsträckning som möjligt, i digital form.

Samrådstid: 30 april–20 maj 2020.

Plats för handlingar: Kommunens Hus, Grästorp och Trafikverket, Kungsgatan 34, Trollhättan.

Du hittar även underlaget på Trafikverkets webbplats. Där kan du även läsa mer om projektet, lämna synpunkter och ta del av handlingar.

Trafikverket.se/grastorp Länk till annan webbplats.