Dela sidan på sociala medier

Lotteritillstånd

Enligt lotterilagen kan allmännyttiga ideella föreningar få lov att sälja lotter för att finansiera del av sin verksamhet. Det kräver tillstånd.

Ansökan om tillstånd för lotterier görs på Medborgarkontoret.

Ansökan om lotteri enligt §15-16 Lotterilagen

(Enstaka lotteri) AnsökningsblankettPDF

Vid varje ansökan ska alltid följande handlingar bifogas:

 1. Ansökan på särskild blankett
 2. Vinstplan
 3. Ekonomiskplan
 4. Protokollsutdrag innehållande, -föreningens beslut om att anordna lotteri. - lotteriets insatsbelopp. -försäljningstid. - förslag på lotteriföreståndare (godkännes avtillståndsmyndigheten)
 5. Stadgar

Tillstånd kan ges om:

 • vinst som utgörs av pengar uppgår till högst ett basbelopp
 • värdepappersvinster uppgår till högst 25 procent av sammanlagda vinstvärdet i lotteriet
 • värdet av vinsterna, är minst 35 och högst 50 procent av insatsernas värde (gäller ej värdepapper)
 • vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på plats där lotteriet bedrivs

Ansökan om lotteri enligt §17 Lotterilagen

(Registrering över en treårsperiod) AnsökningsblankettPDF

Vid varje ansökan om registrering ska alltid följande handlingar bifogas:

 • Ansökan på särskild blankett
 • Protokollsutdrag innehållande: - beslutom att ansöka om en registrering för lotteri. - förslag på lotteriföreståndare(godkännes av tillståndsmyndigheten). - tidsangivelse
 • Stadgar

Tillstånd kan ges om:

 • lotterierna inte bedrivs från fast försäljningsplats tillhandahållen av ett serviceföretag
 • lotterierna uppgår till högst 20 basbelopp (1 basbelopp 2015 = 44 500 kr)
 • värdet av insatserna i varje lotteri motsvarar minst 35 och högst 50 procent av totala insatsbeloppet
 • vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på plats där lotteriet bedrivs
 • lotterierna bedrivs inom den eller de kommuner där sammanslutningen är verksam
 • lottlistor påbörjas fyra veckor innan tillställningen eller sammankomsten äger rum

I samband med ansökan ska förslag på kontrollant lämnas.

Kontrollantarvode är en överenskommelse mellan föreningen och kontrollanten enligt beslut i kommunstyrelsen 1990-04-17, § 68.

Redovisning

§ 15-16, engångslotteri: Senast 2 månader efter sista försäljningsdag ska kontrollanten erhålla redovisningen av lotteriet. Kvitton ochverifikat ska uppvisas vid redovisningen till kontrollanten.

§ 17, treårsregistrering: Senast 1 april varje år och vid registreringsperiodens slut ska föreningens lotteriverksamhet redovisas till kommunen.

RedovisningsblankettPDF

Lotteriföreståndarens ansvar

Lotteriföreståndaren har det primära ansvaret för att lotteriet genomförs i enlighet med lotterilagen, det meddelade tillståndet med tillhörande villkor.

Om tillståndsmyndigheten eller kontrollanten anser att föreståndaren inte fullgör sitt uppdrag på ett lämpligt sätt kan organisationen åläggas att utse ny föreståndare vars lämplighet prövas av tillståndsmyndigheten.

Lotterier utan tillstånd enligt 19-20§ Lotterilagen

Lotterier utan tillstånd kan anordnas i samband med tillställning, bingospel eller sammankomst som föreningen anordnar eller deltar, i förutsatt att:

 • lotterierna bedrivs inom avsett område
 • värdet av varje insats uppgår till högst 1/6000 basbelopp (ca.7:50).
 • värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/6 basbelopp.
 • vinstvärdet uppgår till minst 35 och högst 50 procent av insatsernas värde
 • vinstandelen anges på lottsedlarna eller lottlistorna, eller i den lokal där lotteriet bedrivs
 • lottköparen vid lottköpet får veta var och när vinsterna skall dras samt att resultat av dragningen görs tillgänglig för allmänheten

Tillstånd att anordna ett egentligt lotteri får lämnas till en svensk juridisk person som är
en ideell förening och som:

 1. enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål inom landet
 2. bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål
 3. inte vägrar någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för detta med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningensverksamhet eller syfte eller av någon annan orsak, och
 4. för sin verksamhet behöver lotteriinkomster.