Dela sidan på sociala medier

Bygglovsinformation

Är du nyfiken på att bygga nytt, bygga om eller bygga till? Då kan du behöva söka bygglov eller göra en bygganmälan. Här hittar du information om vad som gäller för bygglov.

Boka tid med en handläggare

Du kan boka tid med en bygglovshandläggare via självservice. Länk till annan webbplats.

Övriga kontaktuppgifter finns under kontakt.

Innehåll på sidan:

När krävs bygglov?

Grästorps kommun kontrollerar att du tar ditt ansvar som byggherre genom bygglovsansökan, bygganmälan, krav på kontrollansvarig, byggsamråd och kontrollplan.

Bygglov krävs för att:

 • bygga nytt
 • bygga till
 • ändra en byggnad så att någon bostad eller lokal tillkommer
 • väsentligt ändra användningen av en byggnad
 • anordna eller väsentligt ändra vissa anläggningar som till exempel upplag, plank eller murar

boupplysningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du hitta olika exempel på byggnationer, och söka på just det du planerar att bygga och se vad som gäller.

Inom områden med detaljplan krävs bygglov även för att:

 • ändra utseende på en byggnad, det vill säga måla om den i annan färg, byta fasadbeklädnad eller material på taket, och byta eller ta upp ett fönster i fasaden
 • sätta upp eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar

Kontakta Grästorps kommuns bygglovshandläggare för att få information om detaljplan för området du tänkt bygga i.

Bygganmälan krävs för att:

 • uppföra/anordna eller väsentligt ändra en anläggning
 • ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen avsevärt påverkas
 • installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten- och avlopp (även på tomt)
 • underhålla värdefull bebyggelse om det regleras i detaljplan eller områdesbestämmelser

Vanliga åtgärder med bygglovsplikt

Altandäck

Generellt krävs det inte bygglov för altandäck, terrasser och liknande. Däremot kan du behöva bygglov om bygget ska vara högre än 1 meter från mark, eller om det skapas en öppen area under bygget med 1,9 meter eller mer i takhöjd. Det beror på att bygget då kan betraktas som en fasadändring, eller som en tillbyggnad.

Kontakta Grästorps kommuns bygglovshandläggare som får avgöra om det krävs en bygglovsansökan eller bygglovsanmälan.

Carport till garage

Att bygga om en carport till garage kräver bygglov. Det är viktigt att tänka på brandkrav och avstånd till angränsande fastighet.

Eldstad/rökkanal

Bygglov krävs vid:

 • Installation av eldstad inom detaljplanerat område om skorstenen väsentligt ändrar byggnadens yttre utseende. Kontakta Grästorps kommuns bygglovshandläggare som får avgöra om det blir en väsentlig ändring.
 • Byte av eldstad.
 • Konvertering från olja till ved i en panna som inte är en kombipanna. I detta fall krävs en ackumulatortank för att utsläppskraven enligt Boverkets byggregler ska uppfyllda. Läs om reglerna här (länk).

Eventuellt undantag från bygglov eller bygganmälan gäller för:

 • Installation av insatsrör i befintlig skorsten.
 • Byte av del av skorsten

Kontakta Grästorps kommuns bygglovshandläggare som får avgöra om det krävs en bygglovsansökan eller bygglovsanmälan.

Alla eldstäder och rökkanaler ska vara typgodkända. Det gäller inte för öppna spisar och ved- eller köksspisar som används för trivseleldning.

Fönster/dörr

Vid byte av befintliga fönster eller dörrar krävs inte bygglov eller bygganmälan om längd, bredd, indelning och placering är lika befintligt.

I ett en- eller tvåbostadshus kan du byta ut ett fönster mot en fönsterdörr eller tvärtom utan bygglov. Vid övriga fall kan bygglov krävas. Kontakta Grästorps kommuns bygglovhandläggare som får avgöra om bygglov krävs.

Vid ny fönster- eller dörröppning inom 4,5 meter från grannfastighet ska berörda grannar få möjlighet att lämna synpunkter. Det är också viktigt att ta hänsyn till aktuella brandkrav.

Markiser

Det krävs inte bygglov för mindre markiser till en- och tvåbostadshus. Större markiser räknas som skärmtak och kan kräva bygglov. Kontakta Grästorps kommuns bygglovhandläggare som får avgöra om bygglov krävs.

För både större och mindre markiser gäller att höjden över trottoarer och gångbanor ska vara minst 2,3 meter, och avståndet till vägbana ska vara minst 1 meter.

Mur, staket och plank

Information om när bygglov krävs finns i vår Policy för bygglovshantering gällande mur, staket och plank. Pdf, 85.3 kB.

Upplag av ved

Vid mindre upplag än för ett års förbrukning (ca 25 m3) krävs ej bygglov. Är upplaget mindre än 4,5 meter från tomtgräns ska berörda grannar få möjlighet att lämna synpunkter.

När bygglov inte krävs

Åtgärder som inte kräver bygglov eller bygganmälan för en- och tvåbostadshus:

 • Måla om byggnader i en färg som inte ändrar utseendets karaktär väsentligt. Kontakta Grästorps kommuns bygglovshandläggare som får avgöra om det är en väsentlig ändring.
 • Anordna skyddande uteplatser med mur eller plan i anslutning till bostadshus. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter eller sträcka sig mer än 3,6 meter från bostadshuset.
 • Anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer. Skärmtaket får inte vara större än 15 kvadratmeter.
 • Bygga komplementbyggnader i närheten av bostadshus. Komplementbyggnadernas sammanlagda byggnadsarea får inte vara större än 15 kvadratmeter, och taknockshöjden får inte var högre än 3 meter. Kontakta Grästorps kommuns bygglovshandläggare som kan avgöra vad som räknas som närliggande komplementbyggnad. Är byggnaden inom strandskyddsområde kan det krävas ett tillstånd enligt miljöbalken. Läs mer om strandskydd här (länk).

Tänk på att dessa åtgärder inte får sträcka sig närmre tomtgränsen än 4,5 meter utan berörda grannars medgivande. Det är alltid bra att ha ett skriftligt medgivande. Vi rekommenderar att du upprättar två eller fler exemplar av medgivandet. Ett till din fastighet och ett till varje berörd grannfastighet.

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse

Utanför detaljplanerat område och samlad bebyggelse finns det undantag som gäller för en- och tvåbostadshus, komplementbyggnader, murar och plank. Undantagen gäller för ny- och tillbyggnader om de inte dominerar över tidigare byggnadsbestånd.

Bygglov krävs inte vid:

 • Upprättning av ny komplementbyggnad* på upp till 40 kvadratmeter. Det krävs bygglov om komplementbyggnaden är större än 50 procent av den aktuella ytan på bostadshuset.
 • Ändring eller tillbyggnad på upp till 40 kvadratmeter. Det krävs bygglov om ändringen eller tillbyggnaden är större än 50 procent av den aktuella ytan på bostadshuset.
 • Uppföra mur eller plank i omedelbar närhet** av bostadshuset.

Undantagen gäller utöver tidigare beviljade bygglov.

Det krävs bygganmälan.

Åtgärderna får inte sträcka sig närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Om de grannar som berörs medger att åtgärder utförs närmare gränsen än 4,5 meter, krävs inte bygglov. Medgivandet är alltid bra att ha skriftligen och vår rekommendation är att upprätta två eller fler exemplar. Ett till din fastighet och ett till varje berörd grannfastighet.

*Med komplementbyggnad avses fristående uthus, garage och andra mindre byggnader, som inte fungerar som en självständig bostad.

**Med omedelbar närhet till bostadshus avses max 20 meter.

Vad är sammanhållen bebyggelse?

Sammanhållen bebyggelse utgörs av en grupp med tre hus där tomterna gränsar till varandra eller endast skiljs åt genom en väg, grönområde eller liknande.

Med hus avses här bostadshus men också andra byggnader som inte är komplementbyggnader till bostadshus, t ex butiker och industribyggnader.

Termen sammanhållen bebyggelse används i Plan- och bygglagen (PBL) för att utanför område med detaljplan reglera bygglovpliktens omfattning vid ombyggnad och mindre tillbyggnad av småhus och tillhörande komplementbyggnader.

Kommunen har genom särskilt beslut angett vilka geografiskt avgränsade områden som enligt kommunens uppfattning utgör samlad bebyggelse. Kontakta Grästorps kommuns bygglovshandläggare för att få mer information om sammanhållen bebyggelse.

Undantag

Bygglov krävs i följande fall (9 kap. 4d §):

 • Om kommunen i en detaljplan för värdefull miljö föreskriver utökad bygglovsplikt för bygglovsbefriade åtgärder.
 • För åtgärd avseende byggnad eller byggnadsområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt (kan till exempel vara utpekat i översiktsplan, detaljplan eller kulturmiljöinventering).
 • För anmälningspliktig åtgärd enligt ovan, dock ej komplementbyggnad, om området ligger inom riksintresse för totalförsvaret och är en flygplats, övningsfält eller skjutfält.

Särskilda bestämmelser

En- och tvåbostadshus

Fyra åtgärder som i normalfallet kan utföras utan krav på bygglov. För en-och tvåbostadshus:

 1. Uppförande av en komplementbyggnad på 25 kvm byggnadsarea med högst 4 meters nockhöjd (9 kap. 4a §).
  Ytan kan fördelas på flera byggnader i omedelbar närhet av huvudbyggnaden (samma formulering som för ”friggebodar”).
  Får inte stå närmare fastighetgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande.
  Får byggas för permanent boende och kallas då komplementbostadshus.
  Ska anmälas till kommunen.
 2. Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 kvm bruttoarea (9 kap. 4b § 1 st. 1).
  Får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd - ska anmälas till kommunen
 3. Tillbyggnad med högst två takkupor (9 kap. 4b § 1 st. 2)
  Gäller inte om man redan har två takkupor, har man redan en får man bygga en till
  får omfatta högst halva takfallet. Inget ingrepp får ske i den bärande konstruktionen.
 4. För enbostadshus dock ej komplementbostadshus dessutom:
  inredning av ytterligare en bostad (9 kap. 4c §).
  Ska anmälas till kommunen.

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring utanför detaljplanerat område kräver bygglov eller bygganmälan om åtgärden avser ett helt eller till viss del väsentligt annat ändamål än tidigare användningsområde eller bygglov.

Befrielse från bygglovsplikt gällande ekonomibyggnader är knutet till verksamhet och inte till fastighetens/fastigheternas taxering. Det betyder att det inte är Skatteverkets taxering som avgör om det är en jordbruksfastighet enligt Plan- och bygglagen.

Flera rättsfall visar att det krävs att jordbruksfastigheten är omställd till hästverksamhet, dvs. största delen av fodret produceras på fastigheten för att man ska få uppföra stallbyggnader och ridhus utan att det krävs bygglov. Hästverksamheten på fastigheten ska inte kunna bedömas som ett självständigt företag på fastigheten.

Attefallshus

Bygglovsbefrielsen för ”friggebodar” finns kvar. Man får alltså bygga både en ”friggebod” på 15 kvm och en ny större komplementbyggnad/komplement-bostadsbyggnad på 25 kvm.

Solenergianläggningar - solfångare och solcellspaneler

 • Inom detaljplanerat område krävs det i vissa fall bygglov för solenergianläggningar. Kontakta Grästorps kommuns bygglovshandläggare som kan avgöra om bygglov krävs.
 • Utanför detaljplanerat område krävs normalt inte bygglov för solenergianläggningar som byggs på byggnader.
 • Solenergianläggningar som är fristående på marken är inte bygglovspliktiga.
 • Integrerade solenergianläggningar, som utgör taktäckning eller väggklädsel istället för att monteras ovanpå takbeläggningen eller utanpå väggklädseln, kräver bygglov.

Mer information om i vilka fall bygglov krävs för solfångare och solcellspaneler finns på boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Solfångare och Såtenäs

I Grästorps kommun har vi områden som är av betydelse för totalförsvarets militära del. Riksintresseområdena ligger i Lidköpings kommun, men dessa omges av så kallade påverkansområden. Inom ”riksintresseområden” samt inom ”påverkansområden för buller eller annan risk” och ”påverkansområde övrigt” krävs ofta bygglov för att montera solpaneler på byggnader som ligger inom detaljplanelagt område. Vilka påverkansområden som finns i Grästorps kommun illustreras på kartbilden nedan.

Kartbild med påverkansområde Såtenäs.

Det rosa området på kartan visar påverksansområde för buller eller annan risk.

Allmänna vägar

För åtgärder som inte kräver bygglov utanför detaljplanerat område krävs Länsstyrelsens tillstånd vid uppförande av byggnader, tillbyggnad eller andra åtgärder som kan påverka trafiksäkerheten negativt utmed allmänna vägar enligt nedan:

Småvägar – 12 meter

Riksvägar – 30 meter

Motorvägar – 50 meter

Olovligt byggande är dyrt

Att bygga utan bygglov är olagligt. Enligt plan- och bygglagen är den som bygger olovligt skyldig att betala en sanktionsavgift. Avgiften baseras på prisbasbeloppet som är 52 500 kr (2023).

Exempel byggsanktionsavgifter:

 1. Nybyggnad av en villa på 135 kvm: 186 030 kr
 2. tillbyggnad 30 kvm: 50 944 kr
 3. bygga utan startbesked (135 kvm): 46 151 kr
 4. flytta in eller använda byggnaden utan slutbesked (135 kvm): 18 606 kr.

Redo att söka bygglov?

Läs mer om bygglovsprocessen och hur du ansöker här.

Har du frågor inför din ansökan om bygglov eller anmälan är du välkommen att kontakta miljö- och byggkontoret.