Dela sidan på sociala medier

Bygglovsinformation

Ska du bygga om, till eller bygga nytt? Då kan det hända att du behöver söka bygglov. Här hittar du information om regler, kostnader och ritningar.

Innehåll på sidan:

När krävs bygglov?

Bygglov krävs för att:

 • bygga nytt
 • bygga till*
 • ändra en byggnad så att någon bostad eller lokal tillkommer*
 • väsentligt ändra användningen av en byggnad
 • anordna eller väsentligt ändra vissa anläggningar som till exempel upplag, plank eller murar

Inom områden med detaljplan krävs bygglov även för att:

 • ändra utseende på en byggnad, det vill säga måla om den i annan kulör, byta fasadbeklädnad eller material på taket och byta eller ta upp ett fönster i fasaden
 • sätta upp eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar

Ansökan ska vara skriftlig och byggnadsarbeten får inte påbörjas innan startbesked har meddelats.

Anmälan krävs för att:
(Vissa åtgärder som inte är bygglovpliktiga)

 • uppföra/anordna eller väsentligt ändra en anläggning
 • ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen avsevärt påverkas
 • installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten- och avlopp (även på tomt)
 • underhålla värdefull bebyggelse om det regleras i detaljplan eller områdesbestämmelser

Ansökan ska vara skriftlig och byggnadsarbeten får inte påbörjas innan startbesked har meddelats.

Särskilda bestämmelser för en- och tvåbostadshus

Bygglov/anmälan krävs inte för följande åtgärder:

 • färga om byggnader, om byggnadernas karaktär därigenom inte ändras väsentligt.
 • i anslutning till bostadshus anordna skyddande uteplatser med mur eller plank men muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte sträcka sig mer 3,6 meter ut från huset.
 • anordna skärmtak över uteplatser eller över altaner, balkonger eller entréer, om skärmtaket inte är större än 15 m2
 • uppföra komplementbyggnader s.k. i omedelbar närhet av bostadshuset. Byggnadernas sammanlagda byggnadsarea får inte vara större än 15 m2; och taknockshöjden får inte överstiga 3 meter. Detta begränsas inte av några planbestämmelser men däremot kan tillstånd krävas enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, dvs. normalt inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Ovan nämnda åtgärder får inte sträcka sig närmare tomtgränsen än 4,5 meter utan grannars medgivande. Medgivandet är alltid bra att ha skriftligen och vår rekommendation är att upprätta två eller fler exemplar, där du behåller det ena själv och de andra ges till berörda grannar.

Vad kostar bygglovet?

Grästorps kommun tar ut en avgift för handläggningen av ditt ärende enligt en taxa som beslutats av kommunfullmäktige. Här kan du läsa mer om den taxan.

Du kan sällan få en exakt uppgift i förväg på vad ditt bygglov kommer att kosta. Det är svårt att bedöma ett ärendes storlek och hur komplicerat det är innan ärendet kommit in. Dessutom kan det under ärendet gång uppstå nya frågor.

Här får du några exempel som kan ge en uppfattning om kostnad för ett bygglov eller en anmälan. Beräkningarna är gjorda utifrån 2016 års taxa.

 • Nybyggnad av bostadshus 100-199 kvm
  37 000 – 43 000 kr inklusive planavgift, utstakning och nybyggnadskarta
 • Bygglov för om- och tillbyggnad av bostadshus
  2 000 – 10 000 kr
 • Anmälan om- och tillbyggnad, Attefallshus, med mera
  2 000 – 4 000 kr

Olovligt byggande är dyrt

Att bygga utan bygglov är olagligt. Enligt plan- och bygglagen är den som bygger olovligt skyldig att betala en sanktionsavgift. Avgiften baseras på prisbasbeloppet som är 44 300 kr (2016).

Exempel byggsanktionsavgifter:

 • Nybyggnad av en villa på 135 kvm: 186 030 kr
 • tillbyggnad 30 kvm: 50 944 kr
 • bygga utan startbesked (135 kvm): 46 151 kr
 • flytta in eller använda byggnaden utan slutbesked (135 kvm): 18 606 kr.

Har du frågor inför din ansökan om bygglov eller anmälan är du välkommen att kontakta miljö- och byggkontoret.

Hur lång tid tar det?

Lagen säger att handläggningstiden får vara maximalt tio veckor, men i Grästorps kommun har vi en kvalitetsgaranti på två veckor för delegationsärenden och sex veckor om det är ärenden som ska tas upp i miljö- och byggnämnden.

Detta gäller kompletta ansökningar.

Exempel på ritningar

EnbostadshusPDF
GaragePDF

Vanliga åtgärders bygglovsplikt

1. Altandäck mm
Bygglov krävs generellt inte för altandäck, terrasser och liknande. Ska de vara högre än 1 meter från mark kan bygglov krävas och ses då som en fasadändring. Skapas en öppen area under däcket med 1,9 meter eller mer i takhöjd betraktas åtgärden som en tillbyggnad.

2. Carport till garage
Att bygga om en carport till garage kräver bygglov. Vad som framför allt ska beaktas i samband med en sådan ombyggnation är brandkrav samt avstånd till angränsande fastighet.

3. Eldstad/rökkanal
Bygglov krävs inom detaljplan då skorstenen väsentligt ändrar byggnadens yttre utseende. Kontakta bygglovhandläggare som får avgöra om det är väsentlig ändring.

Anmälan krävs vid byte av eldstad samt vid konvertering från olja till ved om det inte är en kombipanna. I detta fall erfordras ackumulatortank för att utsläppskraven enligt Boverkets byggregler skall uppfyllas.

Eldstäder/Rökkanaler skall vara typgodkända.
(Gäller ej öppna spisar och vedspis (köksspis) som är avsedda för trivseleldning.)

Anmälan krävs ej alltid för:
Insatsrör i befintlig skorsten, byte del av skorsten.

4. Fönster/dörr
Vid byte av befintliga fönster eller dörrar krävs varken bygglov eller bygganmälan då längd, bredd, indelning, placering är lika befintligt.

En- och tvåbostadshus kan byta ut ett fönster mot en fönsterdörr eller tvärtom utan bygglov. Vid övriga fall kan bygglov krävas. Kontakta bygglovhandläggare som får avgöra om det är väsentlig ändring.

Vid ny öppning inom 4,5 m från grannfastighet skall ev. berörd granne höras samt brandkrav observeras.

5. Markiser
Mindre markiser för en- och tvåbostadshus är undantagna från bygglov, större fast markis tolkas som ett skärmtak.

OBS! Höjden över trottoar/gångbana ska vara minst 2,30 m samt minst 1,0 m från vägbana.

6. Mur, staket och plank, även inne på tomt
Murar som inte överskider 70 cm samt staket och plank som inte överskrider 100 cm är bygglovsbefriade. Dessa ska uppföras på ett sådant sätt att de inte innebär olägenhet eller fara för andra. Höjden räknas från den lägsta marknivån. I korsningar och vid utfarter ska höjderna anpassas enligt de sikttrianglar som beskrivs i broschyren "Klipp häcken", denna kan beställas från Miljö- och byggmyndigheten.

Om staketet är placerat i fastighetsgräns eller närmare denna än 4,5 meter skall granne godkänna åtgärden. Om den inte gör detta blir ärendet ett bygglovsärende.

Om det är ett en- eller tvåbostadshus som ligger på fastigheten får man dessutom utan bygglov uppföra

 • mur eller plank vid uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset
 • mur eller plank får inte överstiga 1,8 meter
 • inte placeras närmare fastghetsgräns än 4,5 meter.

Bygglov krävs för övriga murar och plank

Hundgård - kontakta länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

7. Upplag (Ved)
Vid mindre upplag än för ett års förbrukning (ca 25 m3) krävs ej bygglov.
Granne skall höras vid upplag närmre än 4,5 m från tomtgräns.

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse

En- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader, murar och plank utanför detaljplan och samlad bebyggelse är undantagna från ytterligare några bestämmelser gällande bygglov.

Bygglov krävs inte för följande ny- och tillbyggnader om de inte dominerar över tidigare byggnadsbestånd:

 • Nybyggnad komplementbyggnad 40 kvm dock max 50 % av ytan på bostadshuset. Detta gäller utöver tidigare beviljade bygglov.
 • Ändring/tillbyggnad 40 kvm dock max 50 % av ytan på den aktuella byggnaden. Detta gäller utöver tidigare beviljade bygglov.

Det krävs dock anmälan.

 • Uppföra mur eller plank i omedelbar närhet av bostadshuset.

Åtgärderna får inte sträcka sig närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Om de grannar som berörs medger att åtgärder utförs närmare gränsen än 4,5 meter, krävs inte bygglov. Medgivandet är alltid bra att ha skriftligen och vår rekommendation är att upprätta två/fler exemplar, det ena behåller du själv och det/de andra ges till berörda grannar.

Med omedelbar närhet till bostadshus avses max 20 meter.
Med komplementbyggnad avses fristående uthus, garage och andra mindre byggnader, som inte fungerar som en självständig bostad.

Sammanhållen bebyggelse

En bebyggelsegrupp som utgörs av tre hus och där de sammanbyggda tomterna gränsar till varandra eller åtskiljs endast av väg, grönområde eller dylikt.
Med hus avses här bostadshus men också andra byggnader som inte är komplementbyggnader till bostadshus, t ex butiker och industribyggnader.

Termen sammanhållen bebyggelse används i Plan- och bygglagen (PBL) för att utanför område med detaljplan reglera bygglovpliktens omfattning vid ombyggnad och mindre tillbyggnad av småhus och tillhörande komplementbyggnader.
Kommunen har genom särskilt beslut angett vilka geografiskt avgränsade områden som enligt kommunens uppfattning utgör samlad bebyggelse.

Ekonomibyggnader

I fråga om ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring inom områden som inte omfattas av detaljplan krävs bygglov och bygganmälan endast för åtgärder som att ta i anspråk eller inreda byggnader helt eller till viss del för väsentligt annat ändamål, än det för vilket byggnaden senast har använts eller vilket bygglov har lämnats.

Befrielse från bygglovsplikt gällande ekonomibyggnader är knutet till verksamhet och inte till fastighetens/fastigheternas taxering. Det betyder att det inte är Skatteverkets taxering som avgör om det är en jordbruksfastighet enligt Plan- och bygglagen.

Flera rättsfall visar att det krävs att jordbruksfastigheten är omställd till hästverksamhet, dvs. största delen av fodret produceras på fastigheten för att man ska få uppföra stallbyggnader och ridhus utan att det krävs bygglov. Hästverksamheten på fastigheten ska inte kunna bedömas som ett självständigt företag på fastigheten.

När bygglov inte krävs

För åtgärder som inte kräver bygglov utanför detaljplanerat område får inte utan Länsstyrelsens tillstånd uppföras byggnader, göras tillbyggnader eller utföras andra anläggningar eller vidtas sådana åtgärder som kan inverka menligt på trafiksäkerheten utmed allmänna vägar enligt nedan:

Småvägar – 12 meter
Riksvägar – 30 meter
Motorvägar – 50 meter

Attefallshus

Fyra åtgärder som i normalfallet kan utföras utan krav på bygglov. För en-och tvåbostadshus:

 1. Uppförande av en komplementbyggnad på 25 kvm byggnadsarea med högst 4 meters nockhöjd (9 kap. 4a §).
  Ytan kan fördelas på flera byggnader i omedelbar närhet av huvudbyggnaden (samma formulering som för ”friggebodar”).
  Får inte stå närmare fastighetgräns än 4,5 meter utan grannes medgivande.
  Får byggas för permanent boende och kallas då komplementbostadshus.
  Ska anmälas till kommunen.
 2. Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 kvm bruttoarea (9 kap. 4b § 1 st. 1).
  Får inte vara högre än bostadshusets taknockshöjd - ska anmälas till kommunen
 3. Tillbyggnad med högst två takkupor (9 kap. 4b § 1 st. 2)
  Gäller inte om man redan har två takkupor, har man redan en får man bygga en till
  får omfatta högst halva takfallet. Inget ingrepp får ske i den bärande konstruktionen.
 4. För enbostadshus dock ej komplementbostadshus dessutom:
  inredning av ytterligare en bostad (9 kap. 4c §).
  Ska anmälas till kommunen.

Åtgärderna ska i normalfallet kunna strida mot detaljplan.

Bygglovsbefrielsen för ”friggebodar” finns kvar. Man får alltså bygga både en ”friggebod” på 15 kvm och en ny större komplementbyggnad/komplement-bostadsbyggnad på 25 kvm.

Undantag

Bygglov krävs i följande fall (9 kap. 4d §):

 • Om kommunen i en detaljplan för värdefull miljö föreskriver utökad bygglovs-plikt för bygglovsbefriade åtgärder.
 • För åtgärd avseende byggnad eller byggnadsområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt (kan till exempel vara utpekat i översiktsplan, detaljplan eller kulturmiljöinventering).
 • för anmälningspliktig åtgärd enligt ovan, dock ej komplementbyggnad, om området ligger inom riksintresse för totalförsvaret och är en flygplats, övningsfält eller skjutfält.