Dela sidan på sociala medier

Söka bygglov

Ska du söka bygglov? Här hittar du information om hur det fungerar i Grästorps kommun.

Mer information om reglerna kring bygglov finns här.

Innehåll på sidan

Åtta steg till färdigt bygge

Steg 1: Förberedelser

Beroende på var och vad du vill bygga gäller olika bestämmelser. I vissa fall finns det en detaljplan som visar mer exakt vad som får byggas på platsen. Om det inte finns någon detaljplan, behöver vi göra en bedömning utifrån platsen förutsättningar. Kontakta Grästorps kommuns bygglovshandläggare för att få råd och information gällande din byggnation.

Ta fram handlingar

Olika typer av byggnader eller åtgärder kräver olika handlingar. Kontakta Grästorps kommuns bygglovshandläggare för hjälp med vad du ska ha för handlingar.

Prata med dina grannar

Många gånger behöver vi kontakta dina grannar när vi fått in din ansökan. Det är en god idé och underlättar ofta processen om du pratar med dina grannar i ett tidigt skede.

Kontrollansvarig eller kontrollplan?

I alla ansökningar och anmälningar behövs en kontrollansvarig eller en kontrollplan. Den som är kontrollansvarig är din sakkunnige under projektet och ser till att bygget utförs enligt bygglovet, lagar och regler. Den som är kontrollansvig måste vara certifierad. Det är bygglovshandläggaren som beslutar om kontrollansvarig krävs.

Det är du själv som sökande (byggherre) ansvarig för att åtgärden utförs korrekt. I ett enklare ärende ska du skicka in en så kallad kontrollplan med din ansökan eller anmälan. I kontrollplanen anger du själv de punkter som behöver kontrolleras. När startbesked har beviljats ska du, under arbetets gång, signera de olika kontrollpunkterna och skicka tillbaka planen till oss så att vi vet vad du har kontrollerat.

Steg 2: Skicka in ansökan

Du kan skicka in din ansökan eller anmälan via Grästorps kommuns självservice Länk till annan webbplats. via eller e-post. Om du skickar in via e-post, tänk på att varje handling/ritning ska vara en egen fil (pdf).

Viktigt med fullständiga handlingar

Det är först när din ansökan är fullständig med kompletta handlingar som vi kan börja handlägga den. Är du osäker? Fråga oss!

Steg 3: Din ansökan granskas

Bekräftelse

När din ansökan registrerats i vårt ärendehanteringssystem får du en bekräftelse med information och diarienummer för ditt ärende.

Handläggare

När ditt ärende är registrerat tilldelas en bygglovshandläggare.

Fullständig ansökan

Bygglovshandläggaren börjar med att bedöma om din ansökan är fullständig, det vill säga att den innehåller alla handlingar som behövs för prövningen och att de är fackmannamässigt utförda. Om något saknas eller behöver förtydligas kontaktar vi dig för komplettering. Observera att vi inte skickar ut någon påminnelse. Om du inte skickar in kompletteringarna inom tiden som anges, kan ditt ärende bli avvisat eller avgöras i befintligt skick mot en avgift enligt gällande taxa.

Handläggning av ansökan

När din ansökan är fullständig kommer den att handläggas. Vi gör en kontroll av att din ansökan följer de bestämmelser som finns i området och att det är lämpligt med den åtgärd ansökan gäller.

Yttrande från andra

Om din fastighet ligger utanför detaljplan eller om den innebär en avvikelse från de bestämmelser som står i detaljplanen kommer dina grannar ges möjlighet att yttra sig gällande din ansökan. Vi skickar då ut ett brev till berörda grannar.

Vi kan även behöva yttranden från andra, exempelvis från vatten- och avloppsgranskare, Trafikverket eller regionantikvarien. Detta kan göra att processen förlängs, men deras yttranden är viktiga som underlag för att vi ska kunna göra en rättssäker bedömning av ärendet.

Steg 4: Grannehörande

Grannarna ska i vissa fall få ge sina synpunkter på det som ska byggas. Deras åsikter vägs in i den totala bedömningen.

Grannarna ska ges möjlighet till yttrande när det rör:

 • Ansökningar som avviker från detaljplanen.
 • Ansökningar för nybyggnad av hus eller större tillbyggnader av bostadshus utanför detaljplanerat område.
 • Grannar har också rätt att yttra sig när det gäller ändrad användning av mark eller hur som kräver bygglov.

Vanligtvis är det bygglovshandläggaren som kontaktar grannarna som får några veckor på sig att lämna sina synpunkter. Därefter tas det ställning till om grannarnas eventuella invändningar är så allvarliga att bygglov inte kan ges. I så fall kontaktas du för att få möjlighet att ändra i din ansökan.

Grannemedgivande

Vid bygglovsbefriade åtgärder kan det bli aktuellt med ett grannemedgivande. Exempel på åtgärder där grannemedgivande kan bli aktuellt är till exempel friggebod, attefallskomplemet, attefallstillbyggnad, bygglovabefriat skärmtak, bygglovsbefriad skyddad uteplats. Hör med bygglovshandläggaren vad som är aktuellt i just ditt ärende.

Steg 5: Beslut

Dags för beslut

Bygglovshandläggaren tar ett beslut eller lämnar ett förslag till beslut till Miljö- och byggnämnden. Ansökan kan bli beviljad, avslagen eller avvisad beroende på förutsättningar och inlämnat underlag. Samtliga beslut medför en kostnad för dig som sökande, enligt gällande bygglovstaxa.

Om din ansökan beviljas, kommer beslutet att skickas ut till dig med upplysningar om hur du ska gå till väga och om det finns några restriktioner. Om din ansökan avslås får du möjlighet att överklaga beslutet.

I de ärenden som avvisas har det inte inkommit tillräckliga handlingar för att ett positivt eller negativt beslut ska kunna fattas. Det är antingen Miljö- och byggnämnden eller bygglovshandläggaren som på delegation fattar beslutet beroende på åtgärd och delegationsordning.

Beslutet annonseras i Post- och Inrikes Tidningar. Om ingen överklagar inom fyra veckor vinner beslutet laga kraft. Om du som sökande eller någon annan överklagar beslutet går det till Länsstyrelsen för handläggning och beslut.

Steg 6: Börja bygga

Startbesked

Du får inte börja bygga innan beslutet har vunnit laga kraft, om detta inte specificeras i beslutet. Innan du får börja bygga måste du få startbesked. I vissa bygglov och anmälningar får du det direkt i bygglovet. Ibland behövs det ett tekniskt samråd innan du kan få ditt startbesked.

Tekniskt samråd

På det tekniska samrådet går du, en byggnadsinspektör och den som är kontrollansvarig tillsammans igenom hur bygget har projekterats/planerats, hur det ska utföras och av vem. Tekniska handlingar, som exempelvis konstruktionshandlingar, gås igenom.

Samrådets kanske viktigaste punkt handlar om genomgången av ditt förslag till kontrollplan. Kontrollplanen ska fånga kritiska arbetsmoment. Kritiska arbetsmoment är sådana som är svåra att kontrollera i efterhand och som kan få allvarliga konsekvenser om något går fel. Det är alltså viktigt att man har tänkt igenom sitt förslag till kontrollplan innan samrådet.

Steg 7: Arbetsplatsbesök

Besök på byggplatsen

När bygget väl är igång kan du få besök av en byggnadsinspektör. Om och när arbetsplatsbesök ska genomföras bestäms vid det tekniska samrådet. Den som är kontrollansvarig måste närvara och det är bra om du som byggherre också har möjlighet att vara med. Vid besöket kontrollerar Miljö- och byggnämnden att kontrollplanen följs och att inget uppenbart strider mot bygglov eller byggregler.

Observera att miljö- och byggnämnden inte är där för att göra regelrätta besiktningar på det utförda. Kontroller och besiktningar utförs i enlighet med vad som fastställts i kontrollplanen.

Steg 8: Slutråd och slutbesked

Innan du får flytta in eller börja använda ditt bygge måste du ha ett slutbesked. För att få slutbesked måste bygglovet ha följts, kontrollplanen ska vara uppfylld och signerad och eventuella villkor i startbeskedet ska vara uppfyllda.

Det vanligaste är att byggnadsnämnden kommer ut på plats och håller ett slutsamråd. Vid slutsamrådet sammanställer den som är kontrollansvarig de handlingar man tidigare har kommit överens om ska lämnas in. Den som är kontrollansvig ska även lämna ett slututlåtande över hur det har gått med projektet. Därefter kan beslut tas om slutbesked, och efter det får du använda byggnaden.

Handlingar som behövs till din ansökan

För att bygglovshandläggaren ska kunna besluta om ditt bygglov behöver du skicka in handlingar som visar bland annat vart du vill bygga och vad du vill bygga.

De här handlingarna behövs för att ditt ärende ska bli komplett:

 • Ansökan
 • Situationsplan
 • Planritning
 • Fasadritning
 • Sektionsritning
 • Kontrollplan
 • Uppgift om kontrollansvarig

Exempel på ritningar

Kontrollplan

Du måste alltid ha en kontrollplan för att få börja bygga. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen. För enkla byggprojekt kan du med fördel skicka in kontrollplanen med din ansökan om bygglov. Då kan du få startbeskedet tillsammans med bygglovbeslutet och kan komma igång att bygga direkt.

Exempel på enkla byggprojekt:

 • ändringar i en- eller tvåbostadshus, ny- eller tillbyggnader av växthus, altan, kolonistugor, garage, bastu, takkupor, balkonger med mera.
 • ny- eller tillbyggnad av inglasning av balkong, återvinningsstationer, skärmtak
 • byte av färg eller andra åtgärder som påverkar byggnadens yttre utseende.
 • skyltar
 • rivning av små byggnader

För projekt som inte listas som ”enkla byggprojekt” ska förslaget till kontrollplan lämnas in före det tekniska samrådet.

Att upprätta kontrollplan

En kontrollplan ska innehålla följande:

 • vad kontrollerna ska avse
 • vem som ska kontrollera
 • vilken kontrollmetod som ska användas
 • vad kontrollen görs mot (till exempel mot en ritning eller arbetsbeskrivning)
 • vilket farligt avfall som rivningsåtgärderna kan ge upphov till
 • hur farligt avfall ska tas om hand.

Vill du läsa mer om kontrollplaner kan du göra det på boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontrollansvarig

En kontrollansvarig ska finnas vid de flesta åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller en anmälan.

Handläggningstid

I Grästorps kommun jobbar vi med att handlägga inkomna ärenden så snabbt som möjligt. Men enligt Plan- och bygglagen får handläggningstiden vara maximalt tio veckor för bygglov och fyra veckor för bygganmälan. Vid behov får beslut tas om att förlänga handläggningstiden med ytterligare fyra veckor.

Handläggningstiden börjar räknas från det att ditt ärende är komplett.

Vad kostar bygglovet?

Grästorps kommun tar ut en avgift för handläggningen av ditt ärende enligt en taxa som beslutats av kommunfullmäktige. Här kan du läsa mer om bygglovstaxan.

Du kan sällan få en exakt uppgift i förväg på vad ditt bygglov kommer att kosta. Det är svårt att bedöma ett ärendes storlek och hur komplicerat det är innan ärendet kommit in. Dessutom kan det under ärendet gång uppstå nya frågor.

Här får du några exempel som kan ge en uppfattning om kostnad för ett bygglov eller en anmälan. Beräkningarna är gjorda utifrån taxa och prisbasbelopp 2018.

 1. Nybyggnad av bostadshus 100-199 kvm

37 000 – 43 000 kr inklusive planavgift, utstakning och nybyggnadskarta

 1. Bygglov för om- och tillbyggnad av bostadshus

2 000 – 10 000 kr

 1. Anmälan om- och tillbyggnad, Attefallshus, med mera

2 000 – 4 000 kr

Pris på nybyggnadskartor

Nybyggandskarta enbostadshus oavsett tomtyta:
Kartfaktor 150 x milliprisbasbelopp 53,5 x N 0,8 = 6420 kr

Enkel nybyggnadskarta enbostadshus (kan användas då det ej är huvudbyggnad):
Kartfaktor 110 x milliprisbasbelopp 53,5 x N 0,8 = 4708 kr