Dela sidan på sociala medier

Söka bygglov

Om du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till behöver du söka bygglov eller göra en bygganmälan. Här hittar du information om hur det fungerar i Grästorps kommun.

Bygglovingenjör/byggnadsinspektör Jan Sagfors handlägger bygglovsärenden i Grästorps kommun.

Så ansöker du om bygglov

Du kan ansöka om bygglov via Grästorps kommuns e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och sedan även följa ditt ärende digitalt.

Det går också att skicka in en ansökningsblankett via vanlig post.

Adress:
Grästorps kommun
467 80 Grästorp

När behöver du bygglov?

När du ska bygga nytt, bygga om eller bygga till - då ska du söka bygglov eller göra bygganmälan. Sidan Bygglovsinformation beskriver många olika exempel och på boupplysningen Länk till annan webbplats. och boverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du också söka på just det du planerar att göra och se vad som gäller.

Grästorps kommun utövar tillsyn över att du tar ditt ansvar som byggherre genom bygglovsansökan, bygganmälan, krav på kontrollansvarig, byggsamråd och kontrollplan.

Mer information om reglerna kring bygglov finns här

Slutbesked

Från och med den nya Plan- och bygglagen krävs också att du får ett slutbesked innan byggnaden, braskaminen eller vad ärendet handlar om, tas i bruk.

Läs noga på beslutet vad som gäller eftersom Plan- och bygglagen även innehåller regler för byggsanktionsavgift om detta inte följs.

Så lång tid tar det att få bygglov

När du går i byggtankar - ta kontakt med oss så tidigt som möjligt för råd och information. Boka helst tid med oss i förväg per telefon.

Tillsammans hjälps vi åt så att byggnaderna i vår kommun blir så funktionella och vackra som möjligt.

När en komplett bygglovsansökan är inlämnad är målsättningen att ett beslut ska kunna lämnas inom två veckor, alternativt sex veckor om ärendet måste behandlas i miljö- och byggnämnden.

I de fall en ansökan ska ut på remiss anses den komplett när remisserna är besvarade.

Miljö- och byggnämndens roll

Miljö- och byggnämnden fattar beslut i ärenden som rör bygglov, förhandsbesked, rivningslov, marklov, tillsyn, kontroll, påföljder och ingripanden. Byggnadsnämndens uppgifter innefattar både myndighetsutövning och verksamhet av servicekaraktär.

Läs mer om miljö- och byggnämnden

Särskilt om kontrollplan

Du måste alltid ha en kontrollplan för att få börja bygga. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen. För enkla byggprojekt kan du med fördel skicka in kontrollplanen med din ansökan om bygglov. Då kan du få startbeskedet tillsammans med bygglovbeslutet och kan komma igång att bygga direkt.

Exempel på enkla byggprojekt:

 • ändringar i en- eller tvåbostadshus, ny- eller tillbyggnader av växthus, altan, kolonistugor, garage, bastu, takkupor, balkonger med mera.
 • ny- eller tillbyggnad av inglasning av balkong, återvinningsstationer, skärmtak
 • byte av färg eller andra åtgärder som påverkar byggnadens yttre utseende.
 • skyltar
 • rivning av små byggnader


För projekt som inte listas som ”enkla byggprojekt” ska förslaget till kontrollplan lämnas in före det tekniska samrådet.

Kontrollansvarig

En kontrollansvarig ska finnas vid de flesta åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller en anmälan.

Att upprätta kontrollplan

En kontrollplan ska innehålla följande:

 • vad kontrollerna ska avse
 • vem som ska kontrollera
 • vilken kontrollmetod som ska användas
 • vad kontrollen görs mot (till exempel mot en ritning eller arbetsbeskrivning)
 • vilket farligt avfall som rivningsåtgärderna kan ge upphov till
 • hur farligt avfall ska tas om hand.

Här hittar du exempel på kontrollplan Excel, 20.3 kB, öppnas i nytt fönster. och exempel på kontrollpunkter Excel, 13.5 kB, öppnas i nytt fönster.. Vill du läsa mer om kontrollplaner kan du göra det på boverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..