Dela sidan på sociala medier

Lagar

Det finns flera lagar som styr det kommunala arbetet och som det är bra att känna till. Här kan du läsa mer om de lagarna.

Tryckfrihetsförordningen - offentlighetsprincipen

Tryckfrihetsförordningen (TF) är en av Sveriges grundlagar. Den ger en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas offentlighetsprincipen.

Offentlighetsprincipen ger allmänheten rätt att ta del av myndigheternas allmänna handlingar "till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning". För sekretesshandlingar gäller en särskild ordning.

Läs mer om Tryckfrihetsförordningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunallagen

Kommunallagen (KL) reglerar bland annat kommunernas uppgifter. Kommunerna i Sverige har stor självbestämmanderätt och ansvarar för lokala frågor i medborgarnas närmiljö, exempelvis grundskola och gymnasieskola, förskoleverksamhet, äldreomsorg, vägar, vatten- och avloppsfrågor samt energifrågor.

Kommunerna utfärdar också olika typer av tillstånd, exempelvis bygglov och utskänkningstillstånd, och är aktiva i frågor som rör näringslivsutveckling, turism och kultur på orten.

Läs mer om Kommunallagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Offentlighets- och sekretesslagen

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) innehåller bestämmelser om registrering, utlämnande av allmänna handlingar och särskilda bestämmelser om automatisk databehandling.

Lagen anger att allmänna handlingar med hemliga uppgifter måste registreras/diarieföras och att övriga allmänna handlingar ska hållas ordnade så att de är sökbara.

Läs mer om Offentlighets- och sekretesslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förvaltningslagen

Förvaltningslagen (FL) innehåller bestämmelser om hur förvaltningsmyndigheterna (t.ex. nämnderna) ska handlägga ärenden. Om någon annan lag eller förordning innehåller bestämmelser som avviker från förvaltningslagen, så gäller bestämmelserna i den lagen/förordningen.

Förvaltningslagen anger rättigheter och skyldigheter för myndigheten och för enskilda, samt innehåller regler om överklagande.

Lagen anger också den skyldighet som myndigheten har att lämna upplysningar, vägledning, råd och annan hjälp till enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Varje ärende där någon enskild är part ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts.

En viktig bestämmelse i lagen, § 7 är: "Myndigheten ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt. Även på andra sätt ska myndigheten underlätta för den enskilde att ha med den att göra."

Läs mer om Förvaltningslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Personuppgiftslagen (PuL)

Personuppgiftslagen (PuL) har ersatts av Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och gäller för all behandling av personuppgifter. Lagen syftar till att skydda den enskildes integritet vid behandling av personuppgifter. Med personuppgift menas "all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet".

Av lagen framgår när och hur personuppgifter får behandlas. Behandling av personuppgifter inom kommunal förvaltning omfattas även de av bestämmelserna i lagen.

Läs mer om Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (GDPR) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Personuppgiftslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Plan- och bygglagen

Plan- och bygglagen (PBL) reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande. PBL innehåller bland annat bestämmelser om att alla kommuner måste upprätta en översiktsplan för hela kommunen och föreskrifter om detaljplaner, bygglov, byggtillsyn och byggnadsnämndens verksamhet.

Läs mer om Plan- och bygglagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljöbalken

Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö.

Läs mer om Miljöbalken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.