Dela sidan på sociala medier

Information till dig som utförare enligt LOV

Här finns information för de företag som vill utföra hemtjänst i Grästorps kommun.

I Grästorps kommun beslutade kommunfullmäktige år 2010 att införa valfrihet i hemtjänsten enligt Lagen om valfrihet (LOV, 2008:962). Valfrihetssystemet innebär att invånare i Grästorps kommun som har beviljats hemtjänst enligt Socialtjänstlagen, har rätt att välja vem som ska utföra insatsen.

I november 2012 antog kommunfullmäktige den uppdragsbeskrivning som reglerar Grästorps kommuns valfrihetssystem. 2016-05-25 beslutade kommunstyrelsen om ändringar i uppdragsbeskrivningen.

Ditt företag kan ansöka om att få utföra hemtjänst inom kommunen enligt nedan.

Omfattning

Uppdraget omfattar utförandet av biståndsbedömda serviceinsatser i ordinärt boende, mellan klockan 08.00-16.00 under hela året.

Etableringsområde, kapacitetstak, profilering och tilläggstjänster

Etablering är endast möjlig inom hela Grästorps kommun. Du ska ange ett kapacitetstak som anger hur många timmars biståndsbedömda insatser som ditt företag kan åta sig att utföra per månad.

Det är möjligt för dig som privat utförare att erbjuda tilläggstjänster som inte är biståndsbedömda, exempelvis trädgårdsarbete, storstädning med mera. Ditt företag kan också profilera sig inom vissa områden exempelvis språk, utbildning och erfarenhet.

Villkor och krav för godkännande

Ansvarig nämnd tecknar avtal med de företag som ansöker och uppfyller de krav som kommunen har fastställt. Avtalstid är från det datum då avtalet undertecknas till och med innevarande års utgång. Därefter förlängs avtalet med ett år i taget om inte någon av parterna säger upp avtalet. Ömsesidig uppsägning är tre månader.

Hur ansöker företaget?

Ansökan finns att hämta på kommunens sida och/eller valfrihetswebben.se så länge kommunen annonserar uppdraget. Handläggningstid är cirka tio veckor efter mottagen ansökan. Det är ansvarig nämnd som fattar beslut i frågan. Utföraren ska vara i drift 48 timmar efter avtalstecknande.

Så här ansöker du

Ansökningsunderlaget är uppdelat inom sex områden:

Ansökan, finns under rubriken blanketter och där finns två olika beroende på om det är ett befintligt företag eller ett företag under bildande.

Bilagor

Blanketter

  1. Läs först igenom kapitel 1 "Inbjudan" som ger en introduktion till uppdraget och detaljer om ansökningsprocessen.
  2. Granska därefter kapitel 2 "Kravkatalog - utförare" och kapitel 3 "Kravkatalog - verksamhetens utförande".
  3. Därefter fyller du i ansökan samt accepterar och bekräftar de krav som ställs i kapitel 3.
  4. Komplettera med eventuella bilagor.

Undertecknad ansökan skickas i två exemplar märkt och adresserad enligt följande:

"Ansökan - Valfrihet inom hemtjänsten"
Grästorps kommun
467 80 Grästorp

Välkommen med din ansökan!