Dela sidan på sociala medier

Revision

Grästorps kommuns revision består av fem ordinarie ledamöter. Samtliga nomineras av de politiska partierna och väljs av kommunfullmäktige.

Varje år granskar revisorerna alla Grästorps kommuns verksamheter som bedrivs av kommunstyrelse och nämnd, på uppdrag av kommunfullmäktige.

  • Revisionen undersöker om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
  • Revisionen ska också undersöka om styrning, uppföljning och intern kontroll som utövas inom kommunstyrelse och nämnd är tillräcklig för verksamhetens effektiva bedrivande.
  • Granskningar av verksamheten syftar till att identifiera problem, att ge impulser till förbättringar och omprövningar av pågående verksamhet samt att vara effektivitets- och säkerhetsfrämjande.
  • Redovisningsrevisionen ska reda ut om de årliga räkenskaperna är rättvisande och om bland annat den förmögenhetsskyddande kontrollen är tillräcklig.
  • Revisorerna biträds i revisionsarbetet av sakkunniga. För närvarande är det revisionsföretaget E&Y, Göteborg.

Mer information om revisionen

Kommunallagen 9 kapitlet Revision Pdf, 31.5 kB, öppnas i nytt fönster.

God revisionssed i kommunal verksamhet (av Sveriges Kommuner och Regioner) Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Ansvarsprövning (av Sveriges Kommuner och Regioner) Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Reglemente för revisorer i Grästorps kommun Pdf, 366.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionens styrdokument Pdf, 165.3 kB, öppnas i nytt fönster. och arbetsordning Pdf, 91.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Revisionens rapporter

Revision 2018-2022

Ordförande
Anders Ferrer

Vice ordförande
Carl-Johan Månsson

Ledamot
Roger Andersson

Ledamot
Ann-Charlotte Carlsson

Ledamot
Stefan Söljemo