Dela sidan på sociala medier

Revision

Närbild av en hand som håller i ett förstorningsglas.

Grästorps kommuns revision består av fem ordinarie ledamöter.

Ordförande Roger Svensson
Vice ordförande Anders Ferrer
Ledamot Anders Levenskog
Ledamot Ann-Charlotte Carlsson
Ledamot Anita Skall Hardyson

Kontaktuppgifter finner ni här. Länk till annan webbplats.

Samtliga nomineras av de politiska partierna och väljs av kommunfullmäktige.

Varje år granskar revisorerna alla Grästorps kommuns verksamheter som bedrivs av kommunstyrelse och nämnd, på uppdrag av kommunfullmäktige.

  • Revisionen undersöker om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
  • Revisionen ska också undersöka om styrning, uppföljning och intern kontroll som utövas inom kommunstyrelse och nämnd är tillräcklig för verksamhetens effektiva bedrivande.
  • Granskningar av verksamheten syftar till att identifiera problem, att ge impulser till förbättringar och omprövningar av pågående verksamhet samt att vara effektivitets- och säkerhetsfrämjande.
  • Redovisningsrevisionen ska reda ut om de årliga räkenskaperna är rättvisande och om bland annat den förmögenhetsskyddande kontrollen är tillräcklig.
  • De av fullmäktige utsedda lekmannarevisorerna granskar Grästorp Fastigheter AB och Grästorps Fjärrvärme AB. Övriga revisorer granskar Grästorps kommuns stiftelser, Trygga Hem, stiftelsen Bergagården, Göliska IT och Näringslivssamverkan.
  • Revisorerna biträds i revisionsarbetet av sakkunniga. För närvarande är det revisionsföretaget E&Y, Göteborg.

Revisionens arbetsordning Pdf, 537 kB.

Revisionens rapporter

Här ligger revisionens rapporter för den senaste mandatperioden.

2023

2022

2021

2020

2019

2018